OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko obsługi w Szkole Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w W

Opublikowano: Lut. 11, 2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko obsługi: konserwator w Szkole Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi

Liczba wolnych miejsc pracy: 1


I.   Wymagania niezbędne:  

 1. wykształcenie co najmniej zawodowe,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:  

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

1. Umiejętności techniczne i remontowo budowlane, umiejętności związane z obsługą urządzeń.

2. Sumienność

3. Uczciwość

4. Punktualność

5. Komunikatywność

6. Pracowitość

7.Rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy.
 
III.   Zakres niektórych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Wykonywanie prac naprawczo-remontowych na terenie obiektu szkoły w tym:

a) drobne prace elektryczne (naprawa i wymiana uszkodzonych gniazdek i kontaktów, żarówek)

b) prace związane z konserwacją urządzeń wod-kan (naprawa kranów, spłuczek, wymiana uszkodzonych elementów armatury łazienkowej, udrażnianie instalacji)

c) dbałość o prawidłowe funkcjonowanie elementów wyposażenia obiektu (bramy i ogrodzenia, drzwi, okna, ich zamknięcia, zamki)

d) prace remontowo-malarskie w zakresie podstawowym (umiejętność gipsowania i szpachlowania niewielkich ubytków powstających w trakcie eksploatacji budynku, podstawowe umiejętności malarskie)

e) prace naprawcze związane ze sprzętem przedszkolnym (naprawa stolików, ławek, biurek, krzeseł, pozostałego wyposażenia meblowego)

2. Podstawowa obsługa pieca CO.

3. Pomoc pozostałym członkom personelu obsługi przy cięższych pracach porządkowych i remontach w czasie wakacji (przesuwanie ciężkich szaf, mebli itp.)

4. Prace porządkowe wokół obejścia szkoły: sprzątanie śmieci, koszenie trawy, grabienie liści, odśnieżanie, posypywanie solą i piaskiem powierzchni chodników i parkingów.

5. Obsługa elektronarzędzi.

6. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i instrukcji w zakresie realizacji zadań i obowiązków służbowych, w szczególności: regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz przepisów sanitarnych.

7. Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia.

8. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły.

IV.   Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo,

2) miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi oraz

Przedszkole Samorządowe w Wielkiej Wsi,

3) wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi,

4) pierwsza umowa o pracę na czas określony.

 

V.   Wymagane dokumenty i ich składanie: 

 1. podpisany życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy,
 3. podpisane oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
 5. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Gminę Wielka Wieś danych osobowych uczestnika w celach związanych z postępowaniem konkursowym, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w dniu opublikowania ogłoszenia wynosi poniżej 6%.

 

VII. Informacje dodatkowe:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko obsługi w Szkole Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi", do godz.15:00 dnia 20 lutego 2019 roku, na wskazany adres: Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś.

2) Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

3) Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

4) Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

VIII. Klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

 • Administrator danych i kontakt do niego: Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś, spwielkawies@go2.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: barbarakolacz.ewart@gmail.com
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko pomocnicze,
 • Informacje o odbiorcach danych: : Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pomocnicze – do 2 miesięcy,
 • Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

  a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia
  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

 

Wszystkie wpisy