PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄUJĄCE NA TERENIE Szkoły Podstawowej im. K

Opublikowano: Sept. 1, 2020

.

§ 1 

Cel i przedmiot procedur

 

 1. Celem niniejszych procedur jest ustalenie zasad postępowania w przypadku wykrycia zagrożenia występowania w Szkole choroby zakaźnej Covid-19, wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 oraz zminimalizowanie niebezpieczeństwa zarażenia się dzieci zdrowych i pracowników Szkoły.
 2. Przedmiotem procedur jest określenie zasad postępowania z dzieckiem/pracownikiem potencjalnie chorym oraz zasad funkcjonowania  Szkoły Podstawowej im. Ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi zwanej dalej „Szkołą”, w czasie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 3. Niniejsza Procedura została opracowana w oparciu o aktualne wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, MEN i MZ.  

 

§ 2

Ogólne zasady organizacji pracy

 Szkoła Podstawowa im. Ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Wielka Wieś, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

 1. Na terenie szkoły w widocznym miejscu przy wejściu do budynku należy umieścić informację o numerach telefonów do właściwych instytucji.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny (124191013),  mailowy szkoła: (spwielkawies@o2.pl  lub spwielkawies@wielka-wies.pl), dyrektor: g.pogan@wielka-wies.pl  lub przez dziennik elektroniczny Librus;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk i będą wpuszczane do budynku szkoły przez personel szkoły w trakcie trwania lekcji;
 • osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w przedsionku szkoły, mogą przemieścić się do sekretariatu za zgodą dyrektora szkoły lub sekretarza szkoły. W sekretariacie szkoły może przebywać tylko jedna osoba z pracownikiem;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji;

3. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

4. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.

5. Szkoła czynna jest w godzinach: od 7.30 do 17.00.

6. Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej.

7.Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie, izolatorium i w świetlicy.

8. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika - kosza wyposażonego w worek.

9. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

10. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.

 

 § 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach:

- klasy I-II-III zaczynają lekcje od  7.45. Wchodzą głównym wejściem,

- klasy IV-VIII zaczynają lekcje od 8.00. Wchodzą do szkoły wejściem głównym lub tylnym

- uczniowie uczestniczący w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych mogą rozpoczynać lekcje o godz. 7.10

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4. Opiekunowie odbierający dzieci po zakończonych zajęciach w świetlicy mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły oraz korytarza na parterze zachowując zasady:

 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych. Rodzice zobowiązani są do odbierania telefonów/ oddzwaniania do szkoły.

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

9. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

10. Zaleca się korzystanie przez uczniów pod opieką nauczyciela z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

12. Zajęcia świetlicowe odbywają się w salach dydaktycznych/ klasach lekcyjnych.

13. Każdy uczeń  ma przypisany haczyk w szatni, uczniowie klas 1-3 zostawiają rzeczy w części wyznaczonej na parterze, natomiast uczniowie klas 4 – 8 w szatni szkolnej. Zaleca się, aby ubrania wierzchnie znajdowały się w workach (każdy worek podpisany imieniem i nazwiskiem ucznia), obuwie zmienne po zakończonych przez dziecko zajęciach znajduje się również w worku.

14. Uczniowie w przestrzeni szkolnej zwłaszcza podczas przerw mogą zakładać maseczki stosując się bezwzględnie do reżimu sanitarnego - 

15. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.

16. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

17. Rodzice/opiekunowie nie mają możliwości oczekiwania w szkole do zakończenia zajęć przez dziecko.

18. W sali, w której przebywają uczniowie nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować lub uprać w temp. 600 C (w klasach nie ma gazetek, kwiatów, firanek).

19. W szkole nie organizuje się zajęć dodatkowych oraz ogranicza się organizowanie wycieczek szkolnych do niezbędnego minimum.

 § 4

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).
 3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.
 4. Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

10.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

11.  Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

12.  W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel/pracownik  może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę po wcześniejszej zgodzie wydanej przez rodzica. Jeżeli pracownik szkoły stwierdzi  niepokojące objawy u ucznia należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu  lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min 2m odległości od innych osób, zabezpieczyć ucznia w maseczkę i niezwłocznie powiadomić rodziców/ opiekunów o konieczności  odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany jest własny środek transportu).

13.  Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

14.  Pracownik administracji,  obsługi sprzątającej  i inni pracownicy powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

15.  Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych – (karta w załączniku)

16.  Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

17.  Zaleca się:

 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,
 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,
 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,
 • czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.

18.  Do obowiązków personelu obsługi należy także:

 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,
 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.

§ 5

Odbieranie uczniów ze szkoły w czasie epidemii COVID-19

 

 1. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczające do szkoły w czasie epidemii COVID-19 ponoszą zarówno rodzice/opiekunowie jak i nauczyciele.
 2. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do szkoły tylko dzieci zdrowe.
 3. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do szkoły, jeśli lekarza potwierdzi zakończenie leczenia.
 4. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z jej zaleceniami.
 5. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem i skierowana dziecka do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu z nim podejmuje dalsze kroki profilaktyczne.
 6. Nie należy przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 7. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice. Jeśli dziecko ukończyło 4 lata rodzic musi zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.
 8. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły muszą być zdrowe oraz powinny zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej i stosować je na terenie szkoły.
 9. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły zobowiązane są przed wejściem do budynku szkoły zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji umieszczonym przy wejściu.
 10. Pracownik obsługi  monitoruje obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły i wskazuje wchodzącym obszar, w którym mogą przebywać.
 11. Dziecko w czasie epidemii powinna przyprowadzać i odbierać ze szkoły stale jedna i zawsze ta sama osoba, wskazana przez rodziców. 
 12. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków lub innych osób powyżej 60 roku życia.
 13. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze szkoły powinny przestrzegać na jej terenie ustalonych reguł przemieszczania się oraz obowiązku stosowania środków profilaktycznych. Zobowiązane są stosować się do nakazu zasłaniania ust i nosa oraz przestrzegania zalecenia utrzymania dystansu i zachowania ostrożności w kontaktach bezpośrednich z pracownikami szkoły, uczniami i innymi rodzicami. Zasada zachowania dystansu społecznego i obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy także starszego rodzeństwa upoważnionego do odbioru dziecka ze szkoły. Za ewentualne wykroczenia dzieci, konsekwencje poniosą rodzice.
 14. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci do szkoły powinny unikać skupiania się w grupy i zapobiegać tworzeniu skupisk przez dzieci.
 15. Zabronione jest pozostawianie dzieci bez opieki przed budynkiem szkoły.
 16. Rodzice lub osoby przez nich upoważnione powinni przyprowadzić dziecko do szkoły przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia zajęć umożliwiającym przebranie się w szatni. Po rozpoczęciu zajęć szatnia dla uczniów klas 4-8 zostaje zamknięta i zdezynfekowana.
 17. Osoby przyprowadzające dziecko do szkoły przekazują je osobiście pod opiekę dyżurującego nauczyciela, bez wchodzenia z dzieckiem do szkoły, szatni lub klasy.
 18. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad dziećmi oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada nauczyciel dyżurujący.
 19. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole wszystkim uczniom, nauczyciel może odmówić przejęcia opieki nad dzieckiem, u którego widoczne są objawy infekcji.
 20. Dyrektor szkoły może, za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia dzieciom temperatury. Podwyższona temperatura upoważnia szkołę do powiadomienia rodziców o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
 21. Czynności związane z przyprowadzeniem i odbieraniem dziecka ze szkoły powinny być wykonywane sprawnie i szybko. Przebywanie osób trzecich w szkole powinno być ograniczone do niezbędnego minimum.
 22. Wszystkie osoby wchodzące do szkoły nie powinny przekraczać obowiązujących stref przebywania.
 23. Rodzice lub inne osoby uprawnione do odbioru dziecka ze szkoły zobowiązane są wewnątrz budynku zakrywać usta i nos oraz zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły, zgodnie w aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi.
 24. W przypadku konieczności udania się do sekretariatu szkoły może w nim przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; pozostali rodzice oczekują na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości między sobą. Pracownik sekretariatu przy kontaktach z takimi osobami zachowuje także dodatkowe środki ostrożności.
 25. Osoby odbierające dziecko ze szkoły zobowiązane są opuścić jej teren niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem.

 § 6

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
 2. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 3. Nauczyciel bibliotekarz określi liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.
 4. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 5. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 6. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 § 7

Dostarczanie posiłków przez firmę zewnętrzną

 

 1. Posiłki dostarczane do szkoły może zapewniać tylko sprawdzona, zarejestrowana przez Państwową Inspekcje Sanitarną firma zewnętrzna, spełniającą wymagania dotyczące prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży.
 2. W sytuacji ryzyka epidemicznego od dostawcy posiłków wymagane jest spełnienie rygorów sanitarnych zapewniających uczniom bezpieczeństwo.
 3. Firma cateringowa nie powinna prowadzić dostaw posiłków do miejsc o podwyższonym ryzyku występowania koronawirusa.
 4. Firma cateringowa powinna zagwarantować, że poza przestrzeganiem standardów higieny i bezpieczeństwa dotyczących żywności (wdrożenie systemów oraz certyfikatów GMP/GHP oraz HACCP) wprowadziła nowe, zaostrzone procedury zobowiązujące do:
 • przygotowywania i przewożenia posiłków tylko przez zdrowych pracowników (codzienne kontrole temperatury). Osoby chore i wykazujące objawy chorobowe nie powinny ani przygotowywać ani dostarczać posiłków.
 • noszenia przez osoby zajmujące się przygotowywaniem żywności jednorazowych rękawiczek, maseczek, czepków i specjalnych fartuchów ochronnych,
 • czyszczenia płynami dezynfekującymi całego sprzętu do przygotowywania żywności,
 • posiadania stanowisk do dezynfekcji rąk,
 • zachowania odpowiednich warunków w trakcie transportu (higiena i temperatura transportu, odpowiednie pojemniki transportowe itd.) oraz wyposażenia przewożących posiłki w zestawy rękawiczek jednorazowych oraz płynów do dezynfekcji.

 

 1. Posiłki dla uczniów powinny być przywożone do szkoły w gotowych zestawach zawierających jednorazowe pojemniki i jednorazowe sztućce dołączone do zestawu.
 2. Pracownik przekazujący posiłki oraz pracownik szkoły, który je przyjmuje powinni zachować niezbędne środki ostrożności: mieć osłoniętą twarz maseczką, na rękach rękawiczki jednorazowe, zachować bezpieczny odstęp.
 3. Osoba dostarczająca posiłki do szkoły powinna myć lub dezynfekować ręce przed i po każdej dostawie. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one zmieniane często, szczególnie po wszelkich czynnościach niezwiązanych z żywnością. Używanie rękawiczek nie może zastąpić mycia rąk.
 4. Odbiór odpowiednio spakowanych zestawów powinien odbywać się sprawnie, by ograniczyć czas przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły do niezbędnego minimum.
 5. Opakowania ze szczelnie zamkniętymi zestawami powinny być pozostawiane w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły.
 6. Przed wniesieniem opakowań z zestawami do pomieszczenia, w którym zostaną rozpakowane powinny być one zdezynfekowane (istnieje ryzyko, że koronawirus będzie obecny na opakowaniu).
 7. Pracownik szkoły powinien otwierać opakowania z dostawy w rękawiczkach albo myć lub dezynfekować ręce po dotknięciu opakowań.
 8. Dostarczone do szkoły posiłki muszą być przechowywane we właściwej temperaturze dla potraw ciepłych i potraw serwowanych na zimno.
 9. Przed podaniem posiłków uczniowie powinni dokładnie umyć ręce.
 10. Po spożyciu posiłku przez uczniów opakowania powinny być szybko usunięte na zewnątrz szkoły, zgodnie z przygotowaną instrukcją utylizacji odpadów (pojemników jednorazowych).
 11. Posiłki/ obiady  uczniowie spożywają w salach lekcyjnych z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w warunkach epidemii COVID -19

§ 8

Postępowanie w przypadku podejrzenia u ucznia zakażenia  koronawirusem

 

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym
 3. Uczeń, który podczas pobytu w szkole źle się poczuje jest zobowiązany natychmiast przekazać informację o swoich dolegliwościach nauczycielowi, pod opieką którego jest w tym czasie.
 4. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora szkoły o złym samopoczuciu ucznia i występujących objawach.
 5. Dyrektor kieruje do oddziału, w którym przebywa uczeń osobę, która przejmuje opiekę nad uczniem podejrzanym o zakażenie.
 6. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza ucznia do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację (pomieszczenie psychologa)
 7. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą uczniów w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo.
 8. Osoba opiekująca się uczniem w izolacji nakłada mu maskę (jeśli ma więcej niż 4 lata) i zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, rękawiczki i maskę i pozostaje z nim w izolacji do odwołania zapewniając minimum 2 m odległości. Izolatorium  jest wyposażone w środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji oraz termometr. Rodzice muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPiD w Krakowie (nr tel. 12 684 40 33 – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 667 881 188 Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 12 419 17 01 Organ Prowadzący).

 

9. Dyrektor szkoły:

1)  w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się z placówką POZ, by uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania,

2) w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej powiadamiając o zaobserwowanych objawach u dziecka będącego pod opieką szkoły. Pracownik stacji na podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania.

3) w przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy 112. 

10. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o złym samopoczuciu dziecka i występujących objawach oraz informuje o podjętych działaniach.

11. Rodzice zobowiązani są niezwłocznie stawić się w szkole.

12. Po przyjeździe rodziców do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice i postępując zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej:

1) zawożą dziecko do szpitala, jeśli występująca gorączka powyżej 38 0C, kaszel czy duszność wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym, 

2) w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają dziecko do domu, kontrolują stan jego zdrowia, mierzą mu regularnie temperaturę. Kiedy pojawiają się objawy właściwe dla zakażenia koronawirusem kontaktują się z sanepidem, informując, jakie objawy zaobserwowali i od kiedy one występują (może być konieczna izolacja w szpitalu i przeprowadzenie diagnostyki w kierunku koronawirusa).

13. W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

14. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u dziecka zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz do organu prowadzącego szkołę.

15. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole oraz wspólnie z wójtem może podjąć decyzję o konieczności usunięcia i unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego. Dekontaminacja (dezynfekcja wysokiego poziomu) pomieszczeń i przedmiotów przeprowadzana jest w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i wymaga zamknięcia szkoły na jeden dzień.

16. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 § 9

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

10.  O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.


§10

Postępowanie w razie potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub pracownika szkoły

 

 1. Inspektor sanitarny informuje dyrektora szkoły o przypadkach zakażenia koronawirusem potwierdzonych dodatnim testem oraz przeprowadza w szkole wywiad epidemiologiczny służący zgromadzeniu informacji o osobach, które mogły mieć styczność z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem szkoły.
 2. Dyrektor szkoły, we współpracy ze służbami sanitarnymi ustala, w jaki sposób należy identyfikować osoby, które miały bliski kontakt z zakażoną osobą.
 3. Dyrektor szkoły informuje pracowników oraz rodziców dzieci uczęszczających do szkoły o potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem i przedstawia kryteria kwalifikacji osób do dalszego postępowania. Jako bliski kontakt z zakażonym dzieckiem lub pracownikiem uznaje się:
 • przebywanie w tym samym czasie i w tych samych miejscach, co osoba zakażona,
 • pozostawanie w bezpośrednim kontakcie lub w odległości mniej niż 2 metry od osoby zakażonej przez ponad 15 minut,
 • praca w bliskiej odległości,
 • prowadzenie rozmowy twarzą w twarz z osobą zakażoną przez dłuższy czas,
 • przebywanie w tej samej sali lub innym pomieszczeniu szkoły z osoba zakażoną.
 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL (seria i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych),
 • płeć,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • informacje o aktualnym miejscu pobytu,
 • numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub inne środki komunikacji elektronicznej.
 • pracownik może wrócić do pracy,
 • dziecko może uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez szkołę.
 1. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z państwowym inspektorem sanitarnym przygotowuje listę osób, które potwierdziły styczność z osobami zakażonymi koronawirusem.
 2. Sekretarz szkoły sporządza wykaz wskazanych osób, zamieszczając w nim:
 1. Inspektor sanitarny decyduje, które osoby z kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, wymienione w wykazie zostaną zobowiązane do poddania się kwarantannie oraz wyznacza datę jej rozpoczęcia i zakończenia.
 2. Rodzice dziecka lub pracownik szkoły mają obowiązek zastosowania się do nakazu i przestrzegania wydanych zaleceń. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi kara grzywny.
 3. Osoby będące na kwarantannie, w przypadku pojawienia się objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem powinni bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.
 4. Dyrektor szkoły opracowuje plan postępowania pozwalający utrzymać działalność szkoły w sytuacji, gdy znaczna liczba pracowników odbywać będzie kwarantannę i w związku z tym nie podejmie pracy.
 5. Organ prowadzący zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.
 6. Po zakończeniu kwarantanny i braku objawów COVID-19, automatycznie:
 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którzy nie przebywali w bliskim otoczeniu ani nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną mogą bez zmian wykonywać swoją pracę a pozostali uczniowie przychodzić do szkoły i uczestniczyć w zajęciach.
 2. Wszystkie osoby (pracownicy szkoły i uczniowie), które nie miały bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, ale źle się poczują nie mogą przychodzić do szkoły. Powinny pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza lub telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.
 3. W celu zapobieżenia szerzeniu się zakażeń inspektor sanitarny może, w drodze decyzji:

1) wprowadzić zakaz wstępu do skażonych pomieszczeń,

2) nakazać przeprowadzenie dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów, a jeżeli nie jest to możliwe – ich zniszczenie.

 1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 2. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji w szkole.
 3. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli występujące zdarzenia mogą zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów.

 

§ 11

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

 

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

 

§12

Postanowienia końcowe

 

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, przesłana jako wiadomość w dzienniku elektronicznym do nauczycieli, rodziców i uczniów oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.
 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.

Wszystkie wpisy