KONKURS FOTOGRAFICZNY „SELFIE Z PLUSZOWYM MISIEM”

Opublikowano: Nov. 9, 2020

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNY „Selfie z pluszowym misiem”

I. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego

w Wielkiej Wsi

II. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły wraz z rodzicem lub prawnym opiekunem.

III. Cele konkursu:

1.Rozwijanie u uczniów umiejętności wnikliwej obserwacji, umożliwianie wykazania się  kreatywnością i  inwencją twórczą.

2. Kształtowanie u uczniów umiejętności prezentowania i wyrażania siebie poprzez twórczość fotograficzną.

IV. Zasady uczestnictwa:

1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane fotografie. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną fotografię.

2. Przekazane na konkurs fotografie powinny zawierać: imię i nazwisko autora, klasę, tytuł oraz oświadczenie, że jest się posiadaczem praw autorskich zgłoszonego zdjęcia. Jeśli na zdjęciu znajduje się inna osoba, należy mieć jej zgodę na publikację wizerunku (załącznik nr 1).

3. Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na profilu  

    Facebook.

4.Technika wykonania zdjęcia jest dowolna, przy czym nie będą brane pod uwagę fotografie, na których będą widoczne wyraźne ślady ingerencji komputerowych programów graficznych. (Photoshop). Możliwa jest jedynie konwersja zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, rozjaśnianie, wyostrzanie, zmiana kontrastu i nasycenia. Nie zostaną przyjęte na konkurs zdjęcia, na których usunięto lub dodano jakieś elementy w wyniku obróbki graficznej lub powstałe w wyniku połączenia kilku fotografii (kolaże i fotomontaże), nie dozwolone jest stosowanie zaawansowanych filtrów.

5. Zdjęcia należy przesyłać na adres szkoły:aniatarasin@o2.pl

6.Uczestnicy dołączają do pracy oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie zdjęć na Facebooku.

7. Organizator powoła jury, które dokona oceny prac i wyłoni zwycięzców.

Dodatkowo  zostanie przyznana nagroda publiczności, wyłoniona w wyniku głosowania  na facebookowym funpageu.

 

V. Terminy

 

9 listopada - ogłoszenie konkursu

 

20 listopada -ostateczny termin przekazywania prac

 

21 listopada do 19:59 - głosowanie internatów na Facebooku szkoły

25 listopada - ogłoszenie wyników konkursu

 

VI. Nagrody.

 

Jury konkursowe spośród zgłoszonych prac wybierze trzy najlepsze zdjęcia. Publiczność przyzna swoją nagrodę.

Zwycięzcy otrzymają nagrody.  

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

imię i nazwisko: ……………………………………………………………………

klasa ………………………………………………………….

Tytuł zdjęcia:…………………………………………………………

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem posiadaczem praw autorskich zgłoszonego zdjęcia.

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej fotografii w mediach szkolnych i lokalnych oraz portalach społecznościowych w ramach działań – promocyjnych i informacyjnych – prowadzonych przez Szkołę Podstawową im. Ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi związanych z konkursem „Selfie z pluszowym misiem”.

 

……………………………………………………………..……………

(podpis autora)

……………………………………………………………..……………

(podpis rodzica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie wpisy