Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023

Opublikowano: Feb. 21, 2022

Szanowni Państwo, przedstawiamy harmonogram rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2022/2023.

Do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym;
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia, które składa się osobiście do dyrektora szkoły w terminie od 28 lutego do 7 marca 2022r.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

Uwaga: Dla dzieci spoza obwodu rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Więcej informacji poniżej.

 

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których Gmina Wielka Wieś jest organem prowadzącym:

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

7 marca
– 21 marca 2022 r.
do godz. 15⁰⁰

 

 

6 czerwca - 20 czerwca 2022 r. do godz. 15⁰⁰

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

 

 

Do 1 kwietnia
2022 r.

 

 

Do 23 czerwca

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

 

6 kwietnia 2022 r.

 

24 czerwca 2022 r. o godz. 15⁰⁰ 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia dziecka

 

7 – 14 kwietnia
2022 r.
do godz. 15⁰⁰

 

24– 29 czerwca
2022 r.
do godz. 15⁰⁰
 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

 

19 kwietnia 2022 r.

 

30 czerwca 2022 r. o godz. 15⁰⁰

 

Z uwagi na fakt, że najbliższa rekrutacja do klasy I odbywać się będzie elektronicznie dla dzieci spoza obwodu, pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na najważniejsze kwestie dotyczące prawidłowego złożenia wniosku rekrutacyjnego do klasy I na rok szkolny 2022/2023:

  1. Po wypełnieniu wniosku na stronie https://wielkawies.rekrutacje.edu.pl/ możliwe jest prawidłowe podpisanie wniosku poprzez profil zaufany tylko w przypadku, gdy oboje rodzice/opiekunowie prawni posiadają profil zaufany.
  2. W przypadku podpisywania wniosku profilem zaufanym, po złożeniu podpisu przez pierwszego z rodziców, drugi rodzic otrzymuje informację na skrzynkę e-mail z linkiem do złożenia podpisu we własnym imieniu. Dopóki oboje rodzice nie złożą podpisu w formie elektronicznej, wniosek nie jest złożony.
  3. W przypadku, gdy rodzice nie posiadają profilu zaufanego, lub gdy tylko jeden z rodziców go posiada, wypełniony na stronie internetowej wniosek należy wydrukować, podpisać przez obojga rodziców i złożyć papierowo w placówce, którą wskazało się we wniosku jako pierwsze miejsce wyboru.
  4. Państwa wniosek otrzymuje indywidualny numer, który będzie widoczny na publikowanych w procesie rekrutacji listach. Nie będą natomiast na tych listach widoczne imiona i nazwiska dzieci.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków znajdują się w Instrukcji dla rodziców dostępnej na stronie https://wielkawies.rekrutacje.edu.pl/

ZAŁĄCZNIKI:

Pobierz: medialibrary/2022/02/Zgloszenie_dziecka_do_klasy_I.pdf (plik pdf, rozmiar: 267.3 KB)
Pobierz: medialibrary/2022/02/Wniosek_o_przyjęcie_do_kl_1.pdf (plik pdf, rozmiar: 337.8 KB)
Pobierz: medialibrary/2022/02/Zarządzenie_Wójta_Gminy_Wielka_Wieś_w_sprawie_ustalenia_terminów_rekrutacji_do_przedszkoli_2022-2023_002.pdf (plik pdf, rozmiar: 863.7 KB)
Pobierz: medialibrary/2022/03/Załączniki_do_wniosku_2_o_przyjęcie_dziecka_do_klasy_1.pdf (plik pdf, rozmiar: 363.1 KB)

Wszystkie wpisy