Ogłoszenie o pracy

Opublikowano: Aug. 4, 2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko obsługi: sprzątaczka w Szkole Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi

Liczba wolnych miejsc pracy: 1 etat

 I.   Wymagania niezbędne:  

 1. Wykształcenie co najmniej zawodowe,
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

II. Wymagania dodatkowe:  

Pożądane umiejętności i cechy kandydata:

1. Umiejętności w nawiązywaniu kontaktów.

2. Sumienność

3. Uczciwość

4. Punktualność

5. Komunikatywność

6. Pracowitość

7. Rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy. 

III.   Zakres niektórych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Sprzątanie sal, korytarzy szkolnych, sumienne, dokładne, terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego zakresu czynności

IV.   Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo,

2) miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi

3) wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i regulaminem wynagradzania pracowników zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi,

4) pierwsza umowa o pracę- umowa o pracę na czas określony.

 

V.   Wymagane dokumenty i ich składanie: 

 1. Podpisany życiorys (CV) z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy.
 3. Podpisane oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.
 5. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi  danych osobowych uczestnika w celach związanych z postępowaniem konkursowym, w szczególności na ujawnienie i rozpowszechnienie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o uzyskanym wyniku.

 

VI. Informacje dodatkowe:

1) Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji oraz nr telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko obsługi w Szkole Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi” do dnia 16 sierpnia 2022 roku, na wskazany adres: Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś.

2) Złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.

3) Oferty niekompletne lub które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.

4) Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

VII. Klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

 • Administrator danych i kontakt do niego: Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś , spwielkawies@wielka-wies.pl
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: barbarakolacz.ewart@gmail.com
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko pomocnicze,
 • Informacje o odbiorcach danych: : Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pomocnicze – do 2 miesięcy,
 • Uprawnienia:
  - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 6 ustawy z dnia21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane

Wszystkie wpisy