Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024

Opublikowano: Feb. 21, 2023

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia, które składa się osobiście do dyrektora szkoły w terminie od 27 lutego do 6 marca 2023r

Drodzy Rodzice, przypominamy, iż zgodnie z prawem oświatowym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym;
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia, które składa się osobiście do dyrektora szkoły w terminie od 27 lutego do 6 marca 2023r. 

 Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

Uwaga: Dla dzieci spoza obwodu rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną. Więcej informacji poniżej. 

 Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których Gmina Wielka Wieś jest organem prowadzącym:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

8 maja
– 19 maja 2023 r.
do godz. 15⁰⁰

 

 

26 czerwca - 30 czerwca 2023 r. do godz. 15⁰⁰

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów

potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe.

 

 

Do 26 maja
2023 r.

 

 

Do 6 lipca

2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

 

29 maja 2023 r.

do godz. 15⁰⁰

 

07 lipca 2023 r.

do godz. 15⁰⁰

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia dziecka

 

30 maja – 02 czerwca
2023 r.
do godz. 15⁰⁰

 

10– 14 lipca
2023 r.
do godz. 15⁰⁰
 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

 

06 czerwca 2023 r.

do godz. 15⁰⁰

 

18 lipca 2023 r.

do godz. 15⁰⁰

 

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków w systemie elektronicznym będą przekazane w najbliższym czasie.

Pobierz: medialibrary/2023/02/Zarządzenie_Wójta_Gminy_Wielka_Wieś_w_sprawie_ustalenia_terminów_rekrutacji_do_przedszkoli_2023-2024.pdf

Pobierz: medialibrary/2023/02/2023_Zgloszenie_dziecka_do_klasy_I_1.docx

Wszystkie wpisy