Rekrutacja do klasy I

Opublikowano: Lut. 12, 2018

Szanowni Państwo poniżej przedstawiamy zasady rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2018/2019.

Nabór i rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś. 

Dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są w drodze:

  • ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową
    lub
  • REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

I. Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r.  poz. 59 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.

II.   Ważne terminy dotyczące zapisów do klas pierwszych szkół podstawowych:

 

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej obwodowej

od 1 marca do 7 marca 2018 roku

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

od 8 do 23 marca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

4 kwietnia 2018 r. godz. 15.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły podstawowej

12 kwietnia 2018 r. godz. 15.00

Termin postępowanie uzupełniającego

od 4 do 28 maja 2018 r.

III. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

Lp.

Nazwa kryterium

Dokument określający spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się
w obwodzie danej szkoły podstawowej.

Oświadczenie rodzica/rodziców/ opiekuna prawnego/ opiekunów prawnych - wzór załącznik nr 5 do uchwały

5 punktów,

2.

W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie dziecka, wspierający rodziców (opiekunów prawnych)
w zapewnieniu mu należytej opieki.

Oświadczenie rodzica/rodziców o miejscu zamieszkania babci/dziadka/dziadków dziecka - wzór załącznik nr 6 do uchwały

3 punkty,

3.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny
w danej szkole.

Oświadczenie rodzica/rodziców/ opiekuna
- wzór załącznik nr 7 do uchwały

2 punkty.

 

IV.  Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na podstawie kryterium ustawowego jakim jest obwód szkoły, w którym kandydat zamieszkuje (art. 130 ust. 5 ustawy) i tzw. kryteriów samorządowych (art. 133 ust. 2 i 3 ustawy). Terminy postępowania rekrutacyjnego i kryteria samorządowe zostały określone w Uchwale Nr  XXXIV/361/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów,
a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w Gminie Wielka Wieś. 

V. Szczegółowe informacje w sprawie zasad rekrutacji, obowiązujące w poszczególnych placówkach samorządowych oraz dokumenty, które należy przedłożyć, dostępne będą we wszystkich placówkach oraz na ich stronach internetowych.

 

Dokumenty do pobrania:

Pobierz: medialibrary/2018/02/UCHWAŁA_w_sprawie_określenia_kryteriów_post._rekrutacyjnego.doc (plik doc, rozmiar: 166.5 KB)
Pobierz: medialibrary/2018/02/Wniosek_o_przyjęcie_dziecka_do_klasy_pierwszej_2018-2019.docx (plik doc, rozmiar: 38.0 KB)
Pobierz: medialibrary/2018/02/Załączniki_do_wniosku_-_rekrutacja_SP_2018.doc (plik doc, rozmiar: 209.5 KB)
Pobierz: medialibrary/2018/02/ZgŁoszenie_dziecka_do_klasy_I_szkoŁy_podst._na_rok_szkolny_2018-2019.docx (plik doc, rozmiar: 38.8 KB)

Wszystkie wpisy