Rekrutacja do klasy I

Opublikowano: March 2, 2020

Nabór i rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś:

I. Podstawy prawne:

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Wieś, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
  • uchwały Nr  XXXIV/361/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia terminów i kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria - począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w Gminie Wielka Wieś.

 

II. Informacje ogólne:

Do klas I przyjmowane są:

  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym;
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły:

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia, które składa się do dyrektora szkoły w terminie od 2 do 9 marca 2020 r. Załącznik: Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

 

Kandydaci spoza obwodu:

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Ważne terminy dotyczące rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych:

 

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły.

1.

Składanie przez rodziców wypełnionych kart - Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021, dotyczących kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

od dnia 2 marca do dnia 9 marca 2020 roku

nie dotyczy

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych  w publicznych szkołach podstawowych.

2.

Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od dnia 10 marca do dnia 23 marca 2020 roku

od dnia 4 maja do dnia

14 maja 2020 roku 

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dołączonych do nich dokumentów.

do 3 kwietnia
2020 roku

do 20 maja
2020 roku

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

dnia 6 kwietnia
2020 roku
godz. 15⁰⁰

dnia 21 maja
2020 roku
godz. 15⁰⁰

5.

Podpisywanie przez rodziców kandydata oświadczenia woli przyjęcia do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Niepodpisanie oświadczenia w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole.

od dnia 7 kwietnia do dnia 14 kwietnia
2020 roku

od dnia 22 maja
do dnia 27 maja
2020 roku

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.

dnia 15 kwietnia
2020 roku
godz. 15⁰⁰

dnia 28 maja
2020 roku
godz. 15⁰⁰

 

Procedura odwoławcza:

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły podstawowej. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa wyżej. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

Kryteria rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej:

Lp.

Nazwa kryterium

Dokument określający spełnienie kryterium

Liczba punktów

1.

Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się
w obwodzie danej szkoły podstawowej.

Oświadczenie rodzica/rodziców/ opiekuna prawnego/ opiekunów prawnych - wzór załącznik nr 5 do uchwały Nr  XXXIV/361/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018 roku

5 punktów,

2.

W obwodzie szkoły zamieszkują dziadkowie dziecka, wspierający rodziców (opiekunów prawnych)
w zapewnieniu mu należytej opieki.

Oświadczenie rodzica/rodziców o miejscu zamieszkania babci/dziadka/dziadków dziecka - wzór załącznik nr 6 do uchwały Nr  XXXIV/361/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018 roku

3 punkty,

3.

Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny
w danej szkole.

Oświadczenie rodzica/rodziców/ opiekuna
- wzór załącznik nr 7 do uchwały Nr  XXXIV/361/2018 Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 30 stycznia 2018 roku

2 punkty.

 

III. Szczegółowe informacje w sprawie zasad rekrutacji można uzyskać w poszczególnych publicznych szkołach podstawowych.  Dokumenty, które należy przedłożyć dostępne są do pobrania ze strony internetowej Gminy Wielka Wieś oraz ze stron internetowych szkół lub bezpośrednio w danej szkole podstawowej.

Załączniki:

Pobierz: medialibrary/2020/02/1_Zgloszenie_dziecka_do_klasy_I_-_szkoła_obwodowa.pdf (plik pdf, rozmiar: 842.9 KB)
Pobierz: medialibrary/2020/02/2_Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_I_-_szkoła_nieobwodowa.pdf (plik pdf, rozmiar: 856.6 KB)
Pobierz: medialibrary/2020/02/3_Załącznik_nr_1_-_rekrutacja_do_klasy_I_-_szkoła_nieobwodowa.pdf (plik pdf, rozmiar: 253.6 KB)
Pobierz: medialibrary/2020/02/4_Załącznik_nr_2_-_rekrutacja_do_klasy_I_-_szkoła_nieobwodowa.pdf (plik pdf, rozmiar: 247.2 KB)
Pobierz: medialibrary/2020/02/5_Załącznik_nr_3_-_rekrutacja_do_klasy_I_-_szkoła_nieobwodowa.pdf (plik pdf, rozmiar: 248.2 KB)
Pobierz: medialibrary/2020/02/6_Załacznik_nr_4_-_rekrutacja_do_klasy_I__RODO.pdf (plik pdf, rozmiar: 126.9 KB)

Wszystkie wpisy