STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. ST. KONARSKIEGO W WIELKIEJ WSI

 

Tekst  ujednolicony - wrzesień  2016

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1)Nazwa i siedziba szkoły: Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś.

2)Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach
i stemplach może być używany skrót nazwy.

 

§ 2

1.Ilekroć w statucie jest mowa o:

1)ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami);

2)szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi;

3)Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi;

4)statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi;

5)nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi;

6)uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi;

7)rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, opiekunów prawnych dzieci lub osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dziećmi;

8)Poradni P. P. – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne;

9)organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Wielka Wieś.

 

§ 3

1.Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Wielka Wieś. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

2.Obwód szkoły to wieś Wielka Wieś.

 

§ 4

1.Cykl kształcenia trwa 6 lat z możliwością realizowania obowiązkowego nauczania dzieci  sześcioletnich.

2.Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 §5

Przy szkole zorganizowany jest oddział przedszkolny dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.           

 

§ 6

Organem prowadzącym oddział przedszkolny jest Gmina Wielka Wieś.

 

§ 7

1.Szkoła używa pieczęci okrągłej i stempla według ustalonego wzoru.

2.Szkoła prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

3.Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydania świadectw i innych dokumentów zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

Rozdział II

 

Cele i zadania szkoły

 

§ 8 

1.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz  w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

2.Głównymi celami szkoły jest:

1)   prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;

2)   zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;

3)   dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;

4)   realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku  i osiągniętego rozwoju;

5)   realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;

6)   respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń – szkoła – dom  rodzinny;

7)   rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;

8)   kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;

9)   poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

10)    wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;

11)    dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;

12)    sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym.

3. Zadaniem szkoły jest pełna realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego z zachowaniem realizacji minimalnej ilości godzin nauczania poszczególnych edukacji przedmiotowych, określonych w odrębnych przepisach                            i wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:

1)   czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;

2)   myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;

3)   myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

4)   umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

5)   umiejętność posługiwania  się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;

6)   umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

7)   umiejętność pracy zespołowej.

4.Do zadań szkoły należy:

      1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

      2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

      3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

      4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

     5) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania;

6)      organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)      organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

8)      dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

9)      wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły;

10)  organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

11)  wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

12)  umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13)  zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

14)  sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

15)  skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów;

16)  zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;

17)  upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, oraz wykorzystywanie różnych form organizacyjnych nauczania;

18)  przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;

19)  kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

20)  rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

21)  zapewnienie opieki uczniom wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;

22)  zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;

23)  współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole;

24)  kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

25)  kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a  także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

26)  upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

27)  zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

28)  stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;

29)  prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru  i wykorzystania mediów;

30)  ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących  i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

31)  egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

32)  dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie           z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

 

Rozdział III

Organy szkoły

 

§ 10

1.Organami szkoły są:

1)      Dyrektor Szkoły;

2)      Rada Pedagogiczna;

3)      Rada Rodziców;

4)      Samorząd Uczniowski.

 

§ 11

Szkoła zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zgodnie ze swoimi regulaminami.

 

§ 12

Konflikty pomiędzy organami szkoły rozwiązuje organ prowadzący szkołę z udziałem przedstawiciela organu nadzoru pedagogicznego.

 

§ 13

Dyrektor Szkoły

1.Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela i innych przepisów, a w szczególności:

1)      zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2)      kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły;

3)      reprezentowanie szkoły na zewnątrz;

4)      sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

5)      realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;

6)      współpraca z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców i związkami zawodowymi;

7)      kontrola realizacji obowiązku szkolnego;

8)      realizowanie zaleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

9)      wydawanie i realizowanie zarządzeń;

10)   powołanie  szkolnej  komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.

2.Dyrektor szkoły organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 

1)       opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

2)       przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;

3)       określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

4)       wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć;

5)        po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych  dodatkowych dniach wolnych  od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w wymiarze 6 dni;

6)       odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;

7)       sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;

8)       opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

9)       organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

 

§ 14

1.Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników w szczególności decyduje w sprawach:

     1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły;

     2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom  

         i innym pracownikom szkoły.

2.Dyrektor Szkoły występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3.Dyrektor Szkoły dokonuje oceny pracy nauczycieli.

4.Dyrektor Szkoły  podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i podręczników obowiązujących przez trzy kolejne lata szkolne.

5.Dyrektor Szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

6.Dyrektor szkoły dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministerstwa

7.Dyrektor opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi zakupionymi z dotacji celowej;

8.Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania.

9.Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą.


§ 15

1.Dyrektor Szkoły odpowiedzialny jest za:

1)      racjonalne planowanie i właściwą organizację pracy szkoły;

2)      poziom dydaktyczny i wyniki pracy opiekuńczo-wychowawczej szkoły;

3)      stan higieniczno-sanitarny szkoły i jej otoczenia;

4)      poprawne prowadzenie dokumentacji szkoły;

5)      majątek szkoły i prawidłowe wykorzystanie środków finansowych;

6)      skuteczny obieg informacji pomiędzy organami szkoły;

7)      zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

8)      tworzenie właściwej atmosfery pracy opartej na wzajemnej życzliwości, tolerancji i szacunku;

9)      realizację zadań dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;

10)   realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenie specjalnego.

 

§ 16

Rada  Pedagogiczna

1.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, Dyrektor Szkoły, pedagog szkolny.

2.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

3.Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4.Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi przewodniczący, który odpowiada
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

5.Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

6.Dyrektor Szkoły ma obowiązek wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i przekazywania ich do rozpatrzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 17

Rada Pedagogiczna działa zgodnie z regulaminem swojej działalności.

 

§ 18

1.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców

2)      podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  w szkole;

4)      zatwierdzanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5)      wyrażanie zgody, lub jej cofnięcie, na uruchomienie oddziału międzynarodowego;

6)      (uchylony);

7)      wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;

8)      (uchylony);

9)      promowanie ucznia jeden raz w cyklu kształcenia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

10)  postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego;

11)   (uchylony);

12)   przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

13)   (uchylony);

14)   przygotowanie projektu i uchwalenie Statutu Szkoły lub jego zmian (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców);

15)   ustalenie regulaminu swojej działalności;

16) (uchylony);  

17) możliwość postanowienia w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału;

18)ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;

19)uchwalanie programu profilaktyczno - wychowawczego szkoły;

20)podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;§ 19

1.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)      propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz płatnych dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

3)      dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania;

4)      projekt planu finansowego szkoły;

5)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród Wójta Gminy, Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej, odznaczeń i innych wyróżnień;

6)      propozycję organu prowadzącego szkołę w sprawie przedłużenia kadencji dyrektora;

7)      przedstawioną przez organ prowadzący kandydaturę na stanowisko dyrektora szkoły, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;

8)      zgodę na indywidualny program i tok nauki;

9)      delegowanie dwóch przedstawicieli rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

10)   powierzenie lub odwołanie ze stanowiska dyrektora lub wicedyrektora w szkole;

11)   możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub wicedyrektora w szkole;

12)   program wychowawczy i profilaktyki szkoły;

13)   wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

14)   zgodę (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju;

15)   wzór jednolitego stroju;

16)   sytuacje w których przebywanie uczniów na terenie szkoły nie wymaga jednolitego stroju;

17)   średnią ocen upoważniającą do przyznania stypendium za wyniki w nauce;

18)   wysokość stypendium lub  jego przyznanie za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

19)   ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły;

20)   ustalenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

21)  podejmowanie  decyzji o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;

22)   wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego;

23)   wnioskowanie o określenie ramowego rozkładu dnia w oddziale przedszkolnym,

24)   wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

25)   zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli;

26)  uchylony

27)  opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne.

28)   opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

 

§ 20

1.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i jego nowelizacje.

2.Rada Pedagogiczna zatwierdza projekt statutu szkoły, program wychowawczy szkoły albo ich zmiany po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców  i Samorząd Uczniowski.

 

§ 21

Rada Pedagogiczna deleguje jednego nauczyciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły.

 

§ 22

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

§ 23

Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie Dyrektora Szkoły z pełnionej funkcji.

 

§ 24

Wszyscy biorący udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników.

 

§ 25

Rada  Rodziców

Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją rodziców uczniów szkoły, działającą na podstawie regulaminu własnej działalności uchwalonego przez ogólne zebranie rodziców.

 

 26

1.Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy uchwalanie:

1)      programu wychowawczego szkoły (w porozumieniu z Radą Pedagogiczną);

2)      (uchylony);

3)      regulaminu swojej działalności.

 

§ 27

1.Kompetencje opiniodawcze Rady Rodziców:

1)      opiniowanie planu finansowego szkoły;

2)      opiniowanie oceny pracy nauczyciela;

3)      opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia i wychowania;

4)      (uchylony);

5)      delegowanie dwóch przedstawicieli rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

6)      możliwość występowania do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;

7)      opiniowanie podjęcia działalności w szkole stowarzyszeń i innych organizacji;

8)      wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

9)      zgoda ( nas wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

10)   uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły;

11)   wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

12)   opiniowanie oceny pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

13)   wybór przedstawiciela rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

14)   wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

15)   nadanie imienia szkole;

16)   dopuszczenie do użytku w oddziale przedszkolnym w szkole programu wychowania przedszkolnego opracowanego przez nauczyciela;

17)   dopuszczenie do użytku w szkole programu nauczania ogólnego;

18)   opiniowanie formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;

    19) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych;

20) opiniowanie ustalonych przez dyrektora podręczników i materiałów edukacyjnych, w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu;

21)   opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

22)   opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

23)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki;

24)   opiniowanie organizacji dodatkowych zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

25)  opiniowanie zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 

§ 28

Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły.

 

§ 29

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie działalności szkoły.

 

§ 30

(uchylony)

 

§ 31

Samorząd  Uczniowski

1.Samorząd Uczniowski jest organem przedstawicielskim wszystkich uczniów szkoły.

2.Zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa jego regulamin.

3.Samorząd uczniowski utrzymuje stały kontakt z nauczycielem – opiekunem Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 32

1.Samorząd Uczniowski przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów takich jak:

1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego celami i stawianymi wymaganiami;

2)      prawo do współorganizowania życia szkolnego;

3)      prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

4)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

 

§ 33

1.Kompetencje stanowiące Samorządu Uczniowskiego:

1)      uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego;

2)      przedstawienie wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.

2. Kompetencje opiniodawcze Samorządu Uczniowskiego:

1)      wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

2)      opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju;

3)      opiniowanie programu wychowawczego szkoły;

4)      ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Rozdział IV

 

Organizacja szkoły

 

§ 34

1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

2.Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.

3.Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor Szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

§ 35

1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.  O liczbie uczniów w oddziale decyduje organ prowadzący. Uczniowie ci w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawów programów dla danego oddziału dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.Podział uczniów na grupy odbywa się zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami i jest zależny od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.

 

§ 36

Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych  i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły ma prawo doraźnie zmienić harmonogram pracy szkoły.

 

§ 37

1.Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3.Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4.W szkole może być utworzony oddział integracyjny liczący od 15 do 20 uczniów , w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

§ 38

1.Podziału klasy  na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zadań określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

2.Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:

1)      języków obcych w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów ( grupa może liczyć od 10 – 24 uczniów);

2)      wychowania fizycznego:

a)     w klasach IV – VI ( grupa może liczyć od 12 do 26 uczniów ),

b)     czwarta godzina obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego może być organizowana przez szkołę jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub ozaszkolne w formie zajęć sportowych, rekreacyjnych, gier i zabaw, aktywnych form turystyki,

3)      informatyki w oddziale liczącym powyżej 24 uczniów.

3.Liczba uczniów na zajęciach z gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

 

§ 39

Szkoła może organizować różnorodne formy krajoznawstwa, turystyki, zajęć kulturalno-oświatowych w formie wycieczek i wyjść zorganizowanych. Udział w tych zajęciach wymaga pisemnej zgody rodziców uczniów. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez szkołę uczniom odbywa się w sposób określony w osobnych przepisach.

 

§ 40

Dyrektor Szkoły może prowadzenie niektórych zajęć, np.: nauczanie języków obcych, elementy informatyki, wychowania fizycznego organizować w systemie międzyoddziałowym lub międzyklasowym zgodnie z rozporządzeniem o ramowych planach nauczania.

 

§ 40 a

1.Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców lub życzenie uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki.

2.W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej niż 7 uczniów z danego oddziały, zajęcia te mogą być organizowane w formie zajęć międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

 

§ 41

W szkole działa świetlica szkolna.

§ 42

Uczniom pochodzącym z rodzin ubogich lub zaniedbanych środowiskowo szkoła, w miarę możliwości, zapewnia pomoc materialną poprzez współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

§ 43

Szkoła ściśle współpracuje z rodzicami uczniów, opieką społeczną, Urzędem Gminy, publicznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym publicznymi poradniami specjalistycznymi a także niepublicznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, policją, strażą pożarną, kościołami i innymi instytucjami.

 

§ 44

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

1.Nauczyciele na każdym etapie nauczania rozpoznają możliwości dydaktyczne, społeczne    i emocjonalne uczniów.

2.W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego rozwoju ucznia sugerują jego rodzicom (opiekunom prawnym) wizytę i badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

3.Termin i zakres badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej ustalają osobiście rodzice  uczniów.

4.Rodzice  mogą dostarczyć do szkoły wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dokumentację z badań ucznia.

5.Nauczyciele i Dyrektor Szkoły są zobligowani do zastosowania się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zaleceń wyrażonych w dokumentach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, które zostały dostarczone do szkoły przez rodziców.

6.Każdy nauczyciel ma prawo korzystać z doradztwa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawach swoich uczniów i własnego rozwoju zawodowego.

7.Szkoła uczestniczy w różnego rodzaju działaniach inicjowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną mających na celu poprawę funkcjonowania uczniów w szkole  i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników szkoły.

 

§ 45

Współpraca z rodzicami

1.Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2.Rodzice mają prawo do:

1)      zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie, poznania wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny ze wszystkich przedmiotów;

2)      poznania zasad dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych;

3)      uzyskiwania rzetelnej i systematycznej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn ewentualnych trudności w nauce;

4)      uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

5)      wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat szkoły;

6)      informacji o zagrażającej dziecku ocenie niedostatecznej na miesiąc przed klasyfikacją;

7)      opiniowania i ustalania planu wychowawczego klasy;

8)      poznania przewidywanej oceny rocznej na tydzień przed klasyfikacją.

3.Rodzice mają obowiązek:

1)      ściśle współpracować z wychowawcą i innymi nauczycielami w sprawach dydaktycznych i wychowawczych swoich dzieci;

2)      uczestniczyć w zebraniach rodziców i wywiadówkach;

3)      dbać o wypełnianie obowiązku szkolnego swoich dzieci;

4)      usprawiedliwiać pisemnie lub osobiście wszelkie nieobecności dzieci w terminie do 7 dni;

5)      stawiać się w szkole osobiście na wezwanie wychowawcy lub Dyrektora Szkoły w możliwie najbliższym terminie;

6)      dbać o pełne wyposażenie dzieci we wszelkie podręczniki i pomoce szkolne;

7)      dopilnować, aby dziecko w szkole było schludnie i odpowiednio ubrane;

8)      osobiście przyprowadzać i odbierać ze szkoły dzieci młodsze niż siedmioletnie.

4.Celem wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze dla rodziców organizuje się:

1)      zebrania informacyjne na początku roku szkolnego;

2)      wywiadówki na zakończenie pierwszego semestru oraz na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego;

3)      dni otwarte dwa razy w roku;

4)      indywidualne dyżury wychowawców i nauczycieli danego oddziału i przedmiotu.

 

§ 46

Biblioteka  szkolna

1.Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.

2.Z biblioteki mogą korzystać bezpłatnie uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

3.Biblioteka działa  zgodnie  z Regulaminem Biblioteki Szkolnej.

4.Każdy czytelnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Biblioteki Szkolnej i przestrzegania jego postanowień.

5.Biblioteka zajmuje pomieszczenia, które przeznaczone są na gromadzenie i przechowywania księgozbioru i umożliwia uczniom oraz nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego.

 

§ 47

1.Nauczyciel bibliotekarz:

1)      opracowuje projekt Regulaminu korzystania z biblioteki;

2)      prowadzi katalog rzeczowy i alfabetyczny;

3)      określa godziny wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach;

4)      organizuje konkursy czytelnicze;

5)      przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy do roku informację o stanie czytelnictwa poszczególnych klas;

6)      współpracuje z nauczycielami szkoły;

7)      prowadzi zajęcia z przysposobienia czytelniczego;

8)      kupuje, naprawia i oprawia książki.

 

§ 48

1.Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)      udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

2)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną.

 

§ 48a 

Podręczniki

1.Decyzję o wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałów dydaktycznych
w procesie kształcenia podejmuje zespół nauczycieli prowadzący określoną edukację
w szkole.

2.Dyrektor szkoły na podstawie propozycji zespołów nauczycielskich, uczących w poszczególnych klasach I – III, a także w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie podręcznika lub materiałów dydaktycznych oraz materiałów ćwiczeniowych ustala po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców:

1)   zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;

2)   materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem, by łączny koszt zakupu materiałów ćwiczeniowych nie przekroczył kwoty dotacji celowej, określonej w odrębnych przepisach.

3.Propozycję podręczników lub materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć w klasach IV –VI przedstawiają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zespoły nauczycieli utworzone odrębnie spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.

4. Jeżeli istnieje konieczność zapewnienia, ze względu na zdiagnozowany stopień zaawansowania znajomości języka obcego, podręczników lub materiałów edukacyjnych

do danego języka obcego, innych pod względem poziomu zaawansowania niż zakupione

ze środków dotacji celowej, Dyrektor szkoły może je zakupić do kwoty 25 zł. Koszt zakupu materiałów lub podręcznika będzie refundowany z dotacji na kolejny rok szkolny.

 

§ 48 b

Podręczniki , materiały edukacyjne  i  ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej.  

1.Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.

2.Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.

3.Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane
w zasobach bibliotecznych

4.Biblioteka nieodpłatnie:

1)   wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;

2)   zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną ;

3)   przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.

5.Szczegółowe zasady wypożyczania, używania znajdują się w regulaminie biblioteki.

 

 

Rozdział V

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

 

§ 49

1.W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi.

2.Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracji i obsługi:

1)      sekretarz szkoły;

2)      sprzątaczka;

3)      przeprowadzająca uczniów przez jezdnię.

4.Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego może utworzyć inne niż określone  w ust. 3, stanowiska administracji i obsługi

5.Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa Regulamin Organizacyjny Szkoły.

 

§ 50

Zakres czynności dla pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor Szkoły.

 

§ 51

Zasady wynagradzania pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.

 

§ 52

Wynagrodzenie nauczycieli regulują odrębne przepisy (Karta Nauczyciela i przepisy wykonawcze).

 

§ 53

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną oraz pracę wychowawczą i opiekuńczą uwzględniającą potrzeby i zainteresowania uczniów, jest odpowiedzialny  za jakość tej pracy  i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

§ 54

1.Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1)      kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, zgłaszanie dyrektorowi usterek;

2)      uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez pracodawcę;

3)      przestrzeganie zapisów Statutu;

4)      zapoznawanie się z aktualnym systemem prawnym w oświacie, a zwłaszcza z aktualną podstawą programową i formułowanie zgodnych z nią wymagań edukacyjnych;

5)      używanie w sali gimnastycznej i na boiskach sportowych tylko sprawnego sprzętu;

6)      kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji;

7)      pełnienie dyżurów;

8)      przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;

9)      dbanie o poprawność językową uczniów;

10)   stosowanie zasad oceniania zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;

11)   podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych;

12)   służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;

13)   wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzone pomoce i sprzęt;

14)   aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych;

15)   stosowanie autorskich metod pracy;

16)   zapoznanie się z dokumentacją z poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą uczniów;

17)   wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem uczniów wymagających dodatkowej pomocy dydaktycznej (zajęcia wyrównawcze)  i uczniów szczególnie zdolnych (zajęcia rozwijające);

18)   systematyczne, zgodne z obowiązującymi przepisami, prowadzenie obowiązującej dokumentacji;

19)  przedstawiania na początku roku szkolnego Dyrektorowi Szkoły programu nauczania zgodnego z podstawą programową i rozkładu materiału swojego przedmiotu nauczania;

20)  zgłaszanie Dyrektorowi Szkoły przypadków trudności w utrzymaniu ładu i posłuszeństwa uczniów podczas prowadzonych lekcji lub zajęć pozalekcyjnych;

21)  określanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen rocznych;

22)  w roku szkolnym poprzedzającym naukę w klasie I; nauczyciel oddziału przedszkolnego przeprowadza diagnozę przedszkolną;

23)  realizacja zadań dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

 

§ 55

1.Nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest opiniowanie programu  z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole.

2.W szkole działa zespół statutowy, którego zadaniem jest nowelizowanie statutu.

3.(uchylony)

4.Wychowawcy klas tworzą zespół wychowawczy, którego zadaniem jest monitorowanie bieżącej sytuacji wychowawczej w szkole.

5.W szkole mogą być tworzone zespoły według bieżących potrzeb organizacyjnych szkoły.

 

§ 56

Nauczyciele uczący tych samych przedmiotów mają obowiązek sformułować wspólne, szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych.

§ 57

Nauczyciele szkoły na podstawie różnorodnych informacji i spostrzeżeń diagnozują sytuację materialną i rodzinną uczniów. W przypadku domniemania, że ta sytuacja jest trudna sprawę zgłaszają pedagogowi szkolnemu i Dyrektorowi Szkoły.

 

§ 58

Wychowawca oddziału

1.Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

2.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, by wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały etap nauczania w szkole.

3.Obowiązki wychowawcy danego oddziału Dyrektor Szkoły powierza po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4.Rada Rodziców może wystąpić z umotywowanym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o wybór bądź zmianę wychowawcy.

5.Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o zmianie wychowawcy oddziału po uprzedniej konsultacji z Radą Pedagogiczną.

6. Wychowawca może zrezygnować z pełnionej funkcji.

 

§ 59

1.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami szkoły, w szczególności:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;

2)      realizacja planu wychowawczego zgodnego z programem wychowawczym szkoły;

3)      ustalanie swoim wychowankom oceny  zachowania.

2.Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1, winien:

1)      zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków;

2)      opracować wspólnie z rodzicami i uczniami plan wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne, ale i zadania szkolnego programu wychowania i profilaktyki;

3)      utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;

4)      współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;

5)      współpracować z pedagogiem szkolnym i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

6)      kontrolować postępy w nauce swoich wychowanków;

7)      dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;

8)      udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się;

9)      kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności;

10)  utrzymywać stały kontakt z rodzicami w sprawach postępów uczniów w nauce i zachowaniu;

11)  na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej powiadomić ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych lub rocznych;

12)  na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej powiadomić rodziców uczniów o zagrożeniach oceną niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych

13)  uczestniczyć w zebraniach z rodzicami;

14)  (uchylony)

15)  na początku każdego roku szkolnego informować uczniów oraz ich rodziców 
o warunkach i trybie uzyskiwania ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych;

3.Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne, zeszyty wychowawcze).

4.Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej  poradni psychologiczno-pedagogicznych.

5.Wychowawca prowadzi zeszyt wychowawczy.

6.Zeszyt wychowawczy jest dokumentem szkolnym zawierającym informacje dotyczące:

1)      informacji pozytywnych o uczniach;

2)      informacji negatywnych o uczniach;

3)      przyznanych nagrodach;

4)      udzielonych karach.

7.Spostrzeżenia o których mowa w ust. 6, pkt 1 – 2  może wpisać każdy nauczyciel. 

8.Zeszyt wychowawczy po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest przekazywany do sekretariatu razem z dziennikiem lekcyjnym.

9.Rodzice potwierdzają podpisem, że zostali poinformowani  o spostrzeżeniach dotyczących ich dzieci w zeszycie wychowawczym.

 

 

§ 60

Pedagog szkolny, logopeda

1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny.

2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych;

form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3.W szkole może być doraźnie zatrudniony nauczyciel reedukator lub inny specjalista zgodnie z bieżącymi potrzebami edukacyjnymi uczniów szkoły. Zakres obowiązków i organizację pracy tych nauczycieli określa Dyrektor Szkoły.

4.Szkoła zatrudnia logopedę. Do zadań logopedy  należy:

1)   diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2)   prowadzenie zajęć logopedycznych specjalistycznych  indywidualnych lub w grupach;

3)   podejmowanie działań logopedycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami ucznia;

4)   utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie  instruktażu dla rodziców;

5)   udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej.
§ 61

Zasady rozwiązywania konfliktów

 

1.Szkoła stwarza warunki do rozwiązywania wewnętrznych sytuacji konfliktowych.

2.Sytuacje konfliktowe pomiędzy:

1)       uczniem a innym uczniem, zespołem uczniów, nauczycielem lub pracownikiem szkoły rozwiązuje wychowawca oddziału przy współudziale pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły, Samorządu Uczniowskiego, przedstawicieli Rady Rodziców;

2)       nauczycielem a nauczycielem lub innym pracownikiem szkoły rozwiązuje Dyrektor Szkoły;

3)       nauczycielem a rodzicem lub grupą rodziców rozwiązuje:

a)      Dyrektor Szkoły,

b)      w przypadku braku porozumienia konflikt rozstrzyga przedstawiciel organu prowadzącego szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny,

4)       nauczycielem a Dyrektorem Szkoły rozwiązuje przedstawiciel organu prowadzącego szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny;

5)       rodzicem a Dyrektorem Szkoły rozwiązuje przedstawiciel organu prowadzącego szkołę lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 

Rozdział VI

 

Zasady rekrutacji uczniów

 

 

§ 62

1.Szkoła podstawowa prowadzi nabór uczniów do klasy pierwszej.

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

3.Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

4. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 3, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 

§ 63

 

1. Do klasy pierwszej przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 3. W postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w ust. 2, brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

4. Kryteriom organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów.

5. Organ prowadzący szkołę do końca stycznia podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

6. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do oddziału przedszkolnego  i szkoły podstawowej– określa do końca stycznia organ prowadzący

 

§ 64 (uchylony)

 

§ 65

1.Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zobowiązani są w terminie ustalonym  przez organ prowadzący do złożenia w sekretariacie szkoły karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej.

 

§ 66 (uchylony)

 

§ 67

W przypadku, gdy rodzice dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podejmą decyzję
o zapisaniu dziecka do innej szkoły, powinni powiadomić obwodową szkołę o tym fakcie  oraz podać  nazwę i adres szkoły, do której będzie uczęszczać dziecko.

 

§ 68

1.Dyrektor szkoły ustala liczbę klas pierwszych i ich liczebność na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.

2.Do utworzonych oddziałów w miarę możliwości zapisuje się jednakową liczbę uczniów. Przy przydziale przyjmuje się zasadę równomiernego podziału na chłopców i dziewczęta, dzieci o specjalnych potrzebach i z orzeczeniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Podziału dokonuje się również ze względu na miejsce zamieszkania lub jeżeli liczba dzieci
w oddziale jest większa niż 25 osób.  

3.W miarę możliwości i za zgodą dyrektora uwzględnia się inne prośby rodziców.

4.Ostatecznego przydziału do klas dokonuje dyrektor szkoły.

 

§ 69

1.Do klas II – VI sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowani są wszyscy uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły.

2.Do klasy II – VI przyjmowani mogą być także uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły w miarę wolnych miejsc (o ile rodzice złożą podanie w tej sprawie do Dyrektora szkoły), według następujących zasad:

1)      (uchylony);

2)      średnia z przedmiotów nauczania wynosi co najmniej 3,50,

3)      ocena z zachowania jest przynajmniej oceną dobrą,

4)      decyzję podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do 30 kwietnia.

3. W przypadku ucznia klas II – VI spoza obwodu szkoły, który rozpoczął naukę w innej szkole, a chce kontynuować naukę w Szkole Podstawowej im. ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi, o jego przyjęciu decyduje dyrektor szkoły. W przypadku uczniów klas I – III, Dyrektor bierze pod uwagę opinię wychowawcy klasy ze szkoły, do której uczęszczało dziecko.

 

§ 70

1.Listy uczniów z przydziałem do poszczególnych oddziałów podane są do publicznej wiadomości.

2.Rodzicom przysługuje możliwość odwołania się od decyzji w terminie 7 dni. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

 

§ 71

1.O przyjęciu ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor szkoły.

2.Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w pkt. 1, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 

 

Rozdział VII

 

Prawa, przywileje i obowiązki uczniów szkoły

 

 

§ 72

1.Uczeń szkoły ma prawo do:

1)      informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;

2)      posiadania wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania;

3)      zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej tygodniowego rozkładu lekcji;

4)      poszanowania swojej godności i nietykalności osobistej;

5)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6)      swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie narusza to dobra osób trzecich;

7)      korzystania z pomocy doraźnej;

8)      życzliwego i podmiotowego traktowania  w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

9)      korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących przepisów;

10)  reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i przeglądach;

11)  szczególnej pomocy i wsparcia dydaktycznego, jeżeli posiada deficyty rozwojowe lub jest uczniem słabym oraz opieki i dodatkowego rozwijania umiejętności, jeżeli jest uczniem szczególnie zdolnym – formy tej pomocy są uzależnione od możliwości organizacyjnych szkoły;

12)  wniesienia skargi w formie ustnej lub pisemnej w przypadku naruszenia jego praw do Dyrektora Szkoły, przedstawiciela organu prowadzącego szkołę lub innych instytucji; skarga kierowana do Dyrektora Szkoły powinna być rozpatrzona w terminie do 7 dni;

13)  uczestniczenia lub nieuczestniczenia w nauce religii lub etyki.

2.Uczeń szkoły ma następujące przywileje:

1)      możliwość udziału w imprezach szkolnych;

2)      możliwość udziału w wycieczkach szkolnych;

3)      zgłoszenie w okresie nieprzygotowania do lekcji lub braku zadania, których ilość zależy od ustaleń zawartych w przedmiotowym systemie oceniania z danego przedmiotu bez ponoszenia konsekwencji w ocenie zachowania i przedmiotowej;

4)      udziału w akcji Samorządu Uczniowskiego – „Szczęśliwy numerek” i innych przedsięwzięciach Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 73

1.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:

1)      systematycznego, punktualnego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych;

2)      posiadania na lekcjach obowiązujących podręczników, zeszytów przedmiotowych i innych wymaganych pomocy szkolnych;

3)      sumiennego i samodzielnego odrabiania prac domowych;

4)      usprawiedliwiania pisemnie lub osobiście przez rodziców wszelkich nieobecności w terminie do 7 dni;

5)      dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

6)      przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego;

7)      nieulegania szkodliwym nałogom;

8)      zmieniania obuwia po wejściu do szkoły;

9)      nieoddawania do oceny przez nauczyciela prac niesamodzielnych;

10)  okazywania dorosłym szacunku w społecznie akceptowanych formach;

11)  podporządkowania się poleceniom nauczycieli i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;

12)  przebywania podczas zajęć szkolnych w obowiązującym stroju uczniowskim, a podczas uroczystości szkolnych w stroju galowym.

13)  nieużywania na terenie szkoły żadnych urządzeń elektronicznych (np. telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, urządzeń do nagrywania dźwięku) bez zezwolenia nauczyciela.

§ 74

1.Obowiązujący strój uczniowski to schludny ubiór: nie jaskrawy, w stonowanych kolorach, w odcieniach czarnego, granatowego, szarego, zielonego, brązowego, białego. Górna część stroju ma sięgać minimum do linii bioder, zasłaniać ramiona, spodnie minimum ¾, a spódnica do kolan.

2.Strój galowy to biała bluzka/koszula i granatowe, czarne lub ciemnopopielate pozostałe części wierzchniej garderoby.

 

 

 

Rozdział VIII

 

Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary

 

§ 75

1.Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1)      rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;

2)      wzorową postawę;

3)      wybitne osiągnięcia;

4)      dzielność i odwagę.

2.Ustala się następujące wyróżnienia dla uczniów:

1)      pochwała ustna wychowawcy lub nauczyciela w klasie;

2)      pochwała ustna Dyrektora Szkoły wobec całej społeczności uczniowskiej;

3)      dyplom;

4)      list pochwalny do rodziców.

3.Warunkiem otrzymania listu pochwalnego jest uzyskanie przez ucznia kończącego klasę VI średniej z klasyfikacyjnych rocznych ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania.

4.Nagrodą dla ucznia może być:

1)      stypendium Dyrektora Szkoły lub Wójta Gminy;

2)      bezpłatna wycieczka;

3)      nagrody rzeczowe.

5.Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

6.Nagrody mogą być finansowane z budżetu Gminy, szkoły lub przez Radę Rodziców.

7.Nagrody są wręczane w obecności całej społeczności szkoły.

 

§ 76

1.Ustala się następujące rodzaje kar dla uczniów:

1)      upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela wobec klasy;

2)      nagana wychowawcy;

3)      pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;

4)      pozbawienie przywilejów uczniowskich wymienionych w § 72 ust. 2;

5)      nagana Dyrektora Szkoły;

6)      przeniesienie do innej szkoły.

2.Od każdej wymienionej kary uczeń lub jego rodzic mogą się odwołać w formie pisemnej do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni. W celu rozpatrzenia wniosku o odwołanie kary Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie: wychowawca i pedagog szkolny. Komisji przewodniczy Dyrektor Szkoły. Uczeń na życzenie  rodziców  może brać udział w obradach komisji. Decyzja komisji jest ostateczna.

3.Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku gdy:

1)      swoim zachowaniem uczeń zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu lub innych osób;

2)      popada w konflikt z prawem.

 
 Rozdział IX

 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 

 

§ 77

1.Ocenianiu podlegają:

1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)      zachowanie ucznia.

2.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku:

1)     wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)     wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

§ 78

1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

2.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)     informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)     udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)     udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)     motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5)     dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

3.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)     ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)     ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)     ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)     ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)     ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

 

§ 79

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)      warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania;

3)      (uchylony).

 

§ 80

1.Oceny są  jawne dla ucznia i jego rodziców.

2.Nauczyciel uzasadniania ustaloną ocenę ustnie w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 86 i 89.

3.Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w szkole. Prace te są przechowywane w szkole do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

4.Na wniosek ucznia lub jego rodziców szkoła może udostępnić do wglądu dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności przeprowadzanego w wyniku wniesionych zastrzeżeń, protokół z prac komisji rozpatrującej zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5.Dokumentacja, o której mowa w ust. 4 udostępniana jest do wglądu na terenie szkoły w obecności nauczyciela lub wyznaczonego pracownika szkoły. Dokumentacja nie może być wynoszona poza szkołę ani też nie mogą być sporządzane kopie tej dokumentacji. Z dokonanego wglądu sporządza się adnotację.

6.Wgląd do dziennika lekcyjnego dotyczący ocen bieżących może być dokonany tylko w obecności nauczyciela danych zajęć edukacyjnych lub wychowawcy.

 

§ 81

1.Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

2.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3.Ilekroć w statucie jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.

4.Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka.

5.W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.2, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6.W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniona”, „zwolniony”.

 

§ 82

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, zajęć artystycznych i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

 

§ 83

1.Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym.

2.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych  lub informatyki na podstawie opinii o braku  możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

4.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.

 

§ 84

1.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem: indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w styczniu każdego roku szkolnego.

4.Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5.Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6.Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani poinformować ucznia, a wychowawca klasy jego rodziców na zebraniu rodziców, o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, które rodzice potwierdzają podpisem.

7.Uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

8.Odwołanie od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej ma formę pisemną
z uzasadnieniem odwołania i jest składane w sekretariacie szkoły oraz kierowane do nauczyciela przedmiotu, którego ocenę zakwestionowano, najpóźniej do czterech dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

9.Nauczyciel, którego proponowaną roczną ocenę klasyfikacyjną zakwestionowano organizuje dla ucznia pisemny  sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu całorocznego programu nauczania, zgodnie z wymaganiami na ocenę o którą ubiega się uczeń, najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej i ponownie ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

10.Ustalona ponownie przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna z zastrzeżeniem § 96.

11.Rodziców, którzy informacji o ocenach nie podpisali wychowawca o przewidywanych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych informuje listem poleconym.

 

 

§ 85 

1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Ocena klasyfikacyjna z tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

3.Jeżeli uczeń uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę ocena z tych przedmiotów nauczania wliczana jest do średniej ocen.

4.Zasady oceniania z religii/etyki określają odrębne przepisy.

 

§ 86

1.Ocenianie bieżące  w klasach I – III prowadzone jest według następujących kryteriów i oznaczeń:

1)      wspaniale „6” – uczeń dobrze radzi sobie z rozwiązaniem zadań trudnych, ma dużo inwencji twórczej, chętnie wykonuje dodatkowe polecenia i zadania wykraczające poza program nauczania, pracuje samodzielnie;

2)      bardzo dobrze „5” – uczeń bezbłędnie rozwiązuje typowe zadania i polecenia przewidziane programem nauczania;

3)      ładnie „4” – uczeń dobrze wykonuje zadania i polecenia, poprawa pojawiających się drobnych błędów nie sprawia mu trudności, bez większej  pomocy radzi sobie z programem nauczania;

4)      postaraj się „3” – uczeń częściowo poprawnie wykonuje polecenia i zadania, nie wkłada zbyt wiele wysiłku w wykonywanie poleceń, wymaga dodatkowego wsparcia ze strony nauczyciela;

5)      pracuj więcej „2” – uczeń słabo radzi sobie z zadaniami i poleceniami, większość z nich wykonuje błędnie, nie lubi kończyć pracy, pracuje niestarannie, wymaga stałej pomocy nauczyciela;

6)      źle „1” – uczeń nie wykonuje poleceń i zadań, nie opanował podstawowych umiejętności przewidzianych programem nauczania, nie potrafi pracować samodzielnie, domaga się wykonania prac za niego.

 

§ 87

 

1.W klasach I–III szkoły podstawowej:

1) w przypadku obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

2) w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

3)śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

2.W ocenie opisowej jako pożądane przyjmuje się sformułowania kierowane wprost do ucznia, gratulujące mu osiągnięć lub wskazujące te dziedziny edukacji, które wymagają poprawy.

 

3.Formy sprawdzania postępów uczniów to:

1)      sprawdziany pisemne;

2)      dyktanda;

3)      zadania klasowe;

4)      odpowiedzi ustne;

5)      głośne czytanie ze zrozumieniem;

6)      prace domowe;

7)      inne rodzaje uczniowskiej aktywności.

4.Bieżące oceny zachowania uczniów wychowawca wpisuje do dziennika stosując oznaczenia:

1)      „W” – wyróżniające;

2)      „D” – dobre;

3)      „P” – wymagające poprawy.

5.Ocena zachowania uwzględnia odpowiednio obszary, wymienione w § 91 ust. 1.

6.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania w klasach I - III jest oceną opisową.

7.Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust.2, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności   w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

8.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 88

1.Uczeń klasy I – III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2.Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

3.W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

 

§ 89

1.Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV ustala się w stopniach według następującej skali:

1)      stopień celujący – 6;

2)      stopień bardzo dobry – 5;

3)      stopień dobry – 4;

4)      stopień dostateczny – 3;

5)      stopień dopuszczający – 2;

6)      stopień niedostateczny – 1.

2.Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

1)      posiada wiadomości i umiejętności znacznie przekraczające wymagania określone w podstawie programowej;

2)       samodzielnie rozwija własne uzdolnienia;

3)      rozwiązuje problemy w sposób twórczy.

3.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

      1)  posiada wszystkie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;

      2)  samodzielne rozwiązuje zadania i problemy;

4.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1)      posiada ugruntowane najważniejsze wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;

2)      rozwiązuje samodzielnie typowe zadania i problemy.

5.Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

      1)  posiada niektóre najważniejsze wiadomości i umiejętności określone w podstawie

           programowej;

       2) ma problemy z rozwiązywaniem zadań typowych, wykonuje samodzielnie polecenia

           o niewielkim stopniu trudności.

6.Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

1)      posiada istotne luki w wiedzy i umiejętnościach określonych w podstawie programowej;

2)      ma duże trudności z pracą samodzielną.

7.Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

1)      nie posiadł wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej;

2)      nie potrafi wykonać samodzielnie poleceń i zadań.              

8.W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie ocen ze znakiem „+” lub „-”  wyjątkiem „–1”  i  „+6”.

9.Oceny bieżące zapisywane są w dziennikach cyfrą lub skrótami: cel.,bdb., db., dst.,  dop., nd.

10.Oceny z najważniejszych sprawdzianów, testów i zadań klasowych wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym.

11.Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisywane są do dziennika i arkuszy ocen w pełnym brzmieniu.

12.Oceny bieżące, śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.

13.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

14.Dopuszcza się w rubryce ocen skrótowe zapisy braku zadania (bz), nieprzygotowania do lekcji (np), nieobecności na sprawdzianie (nb).

 

§ 90

1.Nauczyciele powinni stosować różnorodne formy sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów.

2.Formami sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów są:

1)      dłuższe prace pisemne;

2)      testy;

3)      dyktanda;

4)      sprawdziany;

5)      zadania klasowe;

6)      kartkówki;

7)      odpowiedzi ustne;

8)      zadania domowe;

9) sprawdziany krótkie, tzw. „dziesięciominutówki”;    

10) inne ustalone przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych.

3.Dłuższe prace pisemne, sprawdziany i testy  i zadania klasowe powinny być zapowiadane przez nauczyciela na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

4.Nie należy planować więcej niż jedną wymienioną w ust. 3 pisemną formę oceniania dziennie i najwyżej trzy w jednym tygodniu.

5.Sprawdziany krótkie, tzw. „dziesięciominutówki” mogą być przeprowadzane bez wcześniejszej zapowiedzi nauczyciela.

6.Nauczyciel jest obowiązany do poprawy prac pisemnych, o których mowa w ust. 2 pkt 1 –5, w terminie do 2 tygodni od ich przeprowadzenia i poinformowania uczniów o uzyskanych ocenach. Oceny należy wpisać do dziennika lekcyjnego w kolorze czerwonym.

7.Za zgodą nauczyciela uczeń może przystąpić po raz drugi do wykonania pracy, o której mowa w ust. 6. Uzyskaną ocenę należy wpisać do dziennika lekcyjnego.

8.Uczeń, który nie przystąpił do wykonania pracy pisemnej, o której mowa ust. 2 pkt 1 – 5, może być zobowiązany przez nauczyciela do jej wykonania w terminie i miejscu wyznaczonym przez nauczyciela.

 

§ 91

1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia  następujące obszary:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

2.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV – VI ustala się według następującej skali:

1)      wzorowe;

2)      bardzo dobre;

3)      dobre;

4)      poprawne;

5)      nieodpowiednie;

6)      naganne.

3.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.

4.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

5.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)      promocję do klasy programowo wyższej.

6.(uchylony).

7.(uchylony).

8. Uwagi o zachowaniach uczniów muszą być podpisane przez nauczyciela i rodzica w zeszycie wychowawczym.

 

§ 92

1.Ocenę wzorową zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)      bardzo sumiennie i pilnie wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie szkoły;

2)      wyniki w nauce osiąga przy maksymalnym wykorzystaniu swoich możliwości intelektualnych;

3)      bardzo aktywnie uczestniczy w życiu klasy, szkoły, środowiska;

4)      z własnej inicjatywy podejmuje działania na rzecz innych i wykonuje je w sposób odpowiedzialny;

5)      przestrzega wysokiej kultury w stosunkach interpersonalnych;

6)      przeciwstawia się nałogom, przejawom przemocy i wulgarności;

7)      nie spóźnia się, ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności;

8)      nie ma negatywnych uwag z zachowania;

9)      wyróżnia się estetycznym, schludnym wyglądem;

10)  na miarę możliwości, z własnej inicjatywy pomaga słabszym uczniom w nauce.

2.Ocenę bardzo dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)      sumiennie wypełnia obowiązki szkolne określone w statucie szkoły;

2)      maksymalnie wykorzystuje swoje możliwości intelektualne;

3)      aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły;

4)      podejmuje odpowiedzialnie działania na rzecz innych;

5)      jest życzliwy, wrażliwy na krzywdę innych;

6)      przeciwstawia się nałogom i przejawom przemocy;

7)      nie  spóźnia się, ma najwyżej jedną godzinę nieusprawiedliwioną w semestrze;

8)      może mieć najwyżej jedną krytyczną uwagę dotyczącą zachowania w semestrze;

9)      wyróżnia się estetycznym i schludnym wyglądem;

10)   w miarę możliwości pomaga słabszym uczniom w nauce.

3.Ocenę dobrą z zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)      wypełnia obowiązki szkolne określone w statucie szkoły;

2)      wykorzystuje swój potencjał intelektualny;

3)      uczestniczy w życiu klasy i szkoły;

4)      czasem podejmuje działania na rzecz innych;

5)      kulturalnie się zachowuje;

6)      świadomie unika nałogów, agresji i przemocy;

7)      ma najwyżej 10 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze;

8)      ma najwyżej trzy krytyczne uwagi z zachowania;

9)      nie przejawia postaw aroganckich;

10)  poproszony o pomoc chętnie udziela jej innym.

4.Ocenę poprawną z zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)      wypełnia niektóre obowiązki szkolne;

2)      niezbyt chętnie przykłada się do nauki;

3)      nie angażuje się w życie klasy i szkoły;

4)      niechętnie podejmuje działania na rzecz innych;

5)      zdarzają mu się zachowania niekulturalne;

6)      sporadycznie zachowuje się agresywnie;

7)      swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie lekcji;

8)      nie zawsze reaguje na uwagi dorosłych;

9)      ma do 20 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze;

10)  ma najwyżej 8 uwag krytycznych z zachowania.

5.Ocenę nieodpowiednią z zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)      nagminnie łamie obowiązki ucznia;

2)      uczy się bardzo niechętnie i niedbale;

3)      w lekceważący sposób odnosi się do dorosłych i kolegów;

4)      nie szanuje mienia wspólnego;

5)      często bywa agresywny, inicjuje zachowania destrukcyjne;

6)      z premedytacją usiłuje uniemożliwić prowadzenie lekcji;

7)      ma nieusprawiedliwionych do 30 godzin lekcyjnych w semestrze;

8)      posiada ponad 10 istotnych, krytycznych uwag o zachowaniu;

9)      nie wykazuje chęci poprawy zachowania;

10)  zdarza mu się używanie środków uzależniających.

6.Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który:

1)      celowo i prowokacyjne łamie obowiązki ucznia;

2)      nie chce się uczyć;

3)      rażąco narusza przyjęte normy współżycia społecznego;

4)      celowo niszczy mienie innych;

5)      używa środków uzależniających;

6)      z premedytacją, notorycznie usiłuje uniemożliwić prowadzenie lekcji;

7)      jest agresywny, jego zachowania stanowią zagrożenie dla innych;

8)      ma nieusprawiedliwionych ponad 30 godzin w semestrze;

9)      posiada ponad 10 bardzo krytycznych uwag o zachowaniu;

10)  wchodzi w konflikt z prawem.

 

§ 93

1.Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;     

2.Uczeń klas IV - VI, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem.

3.Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym promuje się uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

4.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą ocenę klasyfikacyjną.

5.Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

6.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etyką, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

7.W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

8.Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 

§ 94

Egzamin klasyfikacyjny

1.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)  realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, informatyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie ustala się oceny zachowania.

6.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

7.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, techniki, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8.Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

9.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych dla odpowiedniej klasy.

11.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice  ucznia.

12.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

1)      imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 9, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia , o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – skład komisji;

2)      termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)      uzyskane oceny.

13.Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

§ 95

1.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 96.

2.Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 96, § 97.

3.Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania, jest ostateczna.

 

§ 96

1.Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić, w formie pisemnej, zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

1) Zastrzeżenia o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami, dotyczącymi trybu ustalania tych ocen,  Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala tę ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.

4.Tryb, formę, sposób przeprowadzenia i dokumentowania sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, określają przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

5.Ustalona przez komisję, o której mowa w w ust 2., roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

6.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

7.Przepisy ust.1, ust.2, ust.4, ust.5, ust.6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.  W tym wypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

8.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

 

§ 97

Egzamin  poprawkowy

1.Uczeń klasy IV – VI, który w wyniku klasyfikacji rocznej, uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu poprawkowego w tych zajęć.

2.Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.

3.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.

4.Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

5.Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

6.Zadania do egzaminu poprawkowego przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.

7.Tryb, formę, sposób przeprowadzenia i dokumentowania egzaminu poprawkowego określają przepisy rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

§ 98 (uchylony)

§ 99

1.Uczeń kończy szkołę jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej, otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;

2) (uchylony)

2.Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3.O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

Rozdział X

 

Bezpieczeństwo

 

 

§ 100

1.Zadania szkoły związane z bezpieczeństwem uczniów polegają na:

1)      przestrzeganiu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny;

2)      sprawowaniu opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas wszelkich zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przez nauczycieli prowadzących te zajęcia lub osoby upoważnione;

3)      pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych przez nauczycieli wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły zgodnie z regulaminem i harmonogramem pełnienia dyżurów, który jest umieszczony na tablicy ogłoszeń;

4)      przestrzeganiu regulaminu zasad bezpieczeństwa i przepisów dotyczących organizacji wycieczek szkolnych przez nauczycieli oraz osoby do tego uprawnione podczas zajęć poza terenem szkoły;

5)      sprawowaniu opieki przez nauczycieli świetlicy nad uczniami czekającymi na zajęcia jak również po lekcjach na powrót do domu.

2.Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.

 

§ 101

W szkole jest wyznaczony społeczny inspektor pracy.

 

§ 102

Wszystkich pracowników szkoły, stosownie do zajmowanego stanowiska, obowiązuje przestrzeganie regulaminów, realizacja programu wychowawczego szkoły i szkolnego programu profilaktyki.

 


§ 103

W szkole obowiązują następujące przepisy i uregulowania dotyczące bezpieczeństwa:

       1)  regulamin pracy;

       2)  regulamin dyżurów nauczycieli podczas przerw;

       3)  regulamin wycieczek szkolnych;

       4)  regulamin pracowni komputerowej;

       5)  regulamin sali gimnastycznej;

       6)  regulamin biblioteki szkolnej;

       7)  regulamin i plan ewakuacji obiektów szkolnych;

       8)  regulamin korzystania z terenu szkoły;

       9) instrukcja BHP obowiązująca wszystkich pracowników;

       10) instrukcja postępowania na wypadek pożaru;

       11) instrukcja BHP na stanowisku pracy z komputerem i drukarką;

       12) przydział obowiązków wychowawców klas i innych nauczycieli w przypadku    

             zagrożenia pożarem lub wybuchem na terenie szkoły;

14)  zadania opiekuna wycieczki.

 

 

Rozdział XI

 

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

 

§ 104

1.Uczeń ma zapewnioną zindywidualizowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi, rozpoznanymi przez nauczyciela lub specjalistę, prowadzącego zajęcia        z uczniem. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia może dotyczyć zarówno trudności w uczeniu się, jak i szczególnych uzdolnień ucznia.

2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

3.Adresaci pomocy psychologiczno – pedagogicznej to uczniowie, których potrzeby wynikają: 

z niepełnosprawności;

z niedostosowania społecznego;

            3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

            4) ze szczególnych uzdolnień;

            5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

            6) z zaburzeń komunikacji językowej;

            7) z choroby przewlekłej;

            8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

            9) z niepowodzeń edukacyjnych;

           10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny;               

           11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi.

4.W przypadku rodziców i nauczycieli pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Jest udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

5.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

6.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.

7.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi                        i doradcy zawodowi, zwani dalej „specjalistami”.

8.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

           1) rodzicami uczniów;

           2) poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

           3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

           4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

           5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz

           rodziny, dzieci i młodzieży.

9.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

           1) ucznia;

           2) rodziców ucznia;

           3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;

           4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

           5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

           6) poradni;

           7) asystenta edukacji romskiej;

           8) pomocy nauczyciela;

           9) pracownika socjalnego;

          10) asystenta rodziny;

          11) kuratora sadowego.

10.Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

          1) klasy terapeutyczne;

          2) zajęcia rozwijające uzdolnienia;

          3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

          4) zajęcia specjalistyczne:

               a) korekcyjno-kompensacyjne,

               b) logopedyczne,

               c) socjoterapeutyczne,

               d) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,

               e) porady i konsultacje.

 

§ 105

1.Szkoła, za zgodą organu prowadzącego może zorganizować klasy terapeutyczne.

2.Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.

3.Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.

4.Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

5.Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15.

6.Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego.

7.Do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły.

8.Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 106

Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi  do 8.

§ 107

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

 

§ 108

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.

 

§ 109

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi  do 4.

 

§ 110

Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.

 

§ 111

1.Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut.

2.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

3.Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

§ 112

Nauka ucznia w oddziale  terapeutycznym oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 113

Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy  i specjaliści.

 

§ 114

1.Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

2.Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole prowadza w szczególności: obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów: trudności w uczeniu się, w przypadku uczniów 
klas I- III szkoły podstawowej ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub poszczególnych uzdolnień.

3.W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasy.

 

§ 115

1.Wychowawca oddziału informuje innych nauczycieli, specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

2.W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę oddziału, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, określa wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.

3.Wychowawca planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa w § 104 pkt. 9.

4.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  szkole jest zadaniem Zespołu, powoływanego przez dyrektora szkoły. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5.Formy i okres udzielania uczniowi, posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym ( IPET), opracowanym dla ucznia przez Zespół na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w oddziałach przedszkolnych, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie.

6. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

7.Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.

8.Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

9.Nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odnotowują formy pomocy, zrealizowane godziny w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

10.O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły informuje  pisemnie rodziców ucznia.

 

§ 116

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

 

Rozdział XII

 

Odział przedszkolny

 

§ 117

W Szkole Podstawowej w Wielkie Wsi jest zorganizowany co najmniej jeden oddział przedszkolny.

 

§ 118

Oddział przedszkolny realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dopuszczoną przez Dyrektora Szkoły do użytku w oddziale przedszkolnym.

 

§ 119

1.Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;

12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;

13) podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

 

 

§ 120

1.Oddział przedszkolny realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są:

1)      kształtowanie umiejętności  społecznych  dzieci:  porozumiewanie  się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2)      kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;

3)      wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

4)      wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

5)      wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych;

6)      wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

7)      wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;

8)      wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

9)      wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew;

10)  wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

11)  wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne;

12)  pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń;

13)  wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

14)  wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną;

15)  kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

16)  wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

§ 121

1.Podstawowymi formami działalności oddziału przedszkolnego są:

1)      zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej;

2)      nieobowiązkowe zajęcia dodatkowe;

3)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i mającymi trudności w uczeniu się oraz dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

4)      konsultacje i porady dla rodziców i opiekunów prawnych dziecka;

5)      współpraca z placówkami kulturalnymi i oświatowymi;

6)      współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

 

§ 122

1.W oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia dodatkowe.

2.Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców.

    1) czas zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości   

       rozwojowych dzieci i wynosić 30 minut;

    2) zajęcia mogą być prowadzone tylko przez osoby posiadające właściwe kwalifikacje;

    3) sposób dokumentowania powyższych zajęć określają odrębne przepisy;

      4) organizacja i terminy tych zajęć jest ustalana przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 123

1.W oddziale przedszkolnym jest możliwość organizacji eksperymentów i innowacji pedagogicznych.

2.Nauczyciele dobrowolnie podejmują się organizacji innowacji lub eksperymentów. Uchwałę w sprawie innowacji i eksperymentu podejmuje rada pedagogiczna zachowując obowiązujące procedury.

 

§ 124

1.W czasie zajęć w oddziale przedszkolnym i poza nim dzieci pozostają pod opieką nauczyciela.

2.W czasie wycieczek dzieciom zapewnia się opiekę, co najmniej 1 osoby dorosłej na 10 wychowanków, podczas spaceru 1 osoby dorosłej na 15 wychowanków.

3.Podczas pobytu na basenie, (jeżeli takie zajęcia są organizowane) 1 osoba na 10 wychowanków oraz zapewniona opieka ratownika i instruktora do zajęć z dziećmi w wodzie.

4.Udział dzieci w wycieczkach poza teren gminy wymaga pisemnej zgody rodziców.

5.W przypadku uczęszczania do oddziału dziecka niepełnosprawnego Dyrektor Szkoły organizuje mu dodatkowe formy opieki i stymulowania rozwoju zgodnie  z obowiązującymi przepisami.

 

                                                                       § 125

1.Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców pisemną deklarację o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w drodze do i ze szkoły przez rodziców.

2.Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego:

1)      rodzice przyprowadzają  dziecko do szatni i oddają pod opiekę osoby dyżurującej  w oddziale przedszkolnym, jak również osobiście zapewniają mu bezpieczny powrót do domu;

2)      dzieci mogą być  przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców lub opiekunów prawnych  – lub innych członków rodziny (niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło 10 lat) po uprzednim przedstawieniu pisemnego oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za dziecko -  upoważnienie zostaje w dokumentacji oddziału;

3)      nauczyciel w razie wątpliwości może prosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej do odbioru dziecka;

4)      szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał na to, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (upojenie alkoholowe, narkotykowe). W takiej sytuacji należy powiadomić drugiego z rodziców lub inną osobę do tego upoważnioną. Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań;

5)      rodzice przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka przyprowadzanego i odbieranego z oddziału przez upoważnioną przez nich osobę;

6)      rodzice mają obowiązek odebrać dziecko z oddziału przedszkolnego po skończonych zajęciach;

7)       po zakończonych zajęciach wychowawca przekazuje dzieci zapisane na świetlicę opiekunowi świetlicy środowiskowej;

8)      dzieci powinny być przyprowadzane do oddziału przedszkolnego w wyznaczonych.

 

§ 126

1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

2 Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

3.Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły zobowiązani są w terminie ustalonym  przez organ prowadzący do złożenia w sekretariacie szkoły wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

4. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego

 

 

127

 

1. Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających warunek, o którym mowa
w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

3.Jeżeli droga dziecka  pięcioletniego i sześcioletniego z domu do najbliższego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza   3  kilometry obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

4.Zapewnienie warunków do spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w pkt. 1-3, jest zadaniem własnym gminy.

 

§128

1.Zasady tworzenia oddziału przedszkolnego :

1)      podstawową jednostką organizacyjną  jest oddział obejmujący dzieci  w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień  i stopnia ich niepełnosprawności;

2)      liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25,  z zastrzeżeniem pkt.3;

3)      w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2.

2.Tworzenie zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

1)      w zależności od rodzaju stopnia zaburzeń rozwojowych, dzieciom organizuje się formy kształcenia i wychowania, które zostają dostosowane do ich potrzeb i umożliwiają im naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawniają zaburzone funkcje, rewalidację oraz zapewniają specjalistyczną pomoc i opiekę;

2)      zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zostaną utworzone w zależności od potrzeb.

3.Dyrektor Szkoły powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli,
w zależności od czasu pracy lub realizowanych działań.

4.Dla zapewnienia ciągłości pracy dydaktyczno-wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego.

 

§ 129

1.Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

2.Nauczyciele wybierają program nauczania i wychowania. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

3.Wybrane programy do użytku dopuszcza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4.Podstawa programowa jest realizowana  w wymiarze 5 godzin dziennie, zajęcia dodatkowe mogą odbywać się po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

5.Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

6.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić ok.30 minut.

 

§ 130

1.Oddziały przedszkolne prowadzą dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej  z wychowankami w danym roku szkolnym. Do dziennika wpisuje się alfabetyczny wykaz wychowanków, daty i miejsce ich urodzenia, imiona  i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania, oraz odnotowuje się frekwencję na zajęciach, a także oznaczenie realizowanego programu nauczania. Fakt prowadzenia zajęć potwierdza  się podpisem.

2.Oddziały przedszkolne prowadzą dzienniki zajęć dodatkowych. W dzienniku tym prowadzący zajęcia wpisuje tygodniowy plan zajęć, alfabetyczny wykaz dzieci i ich frekwencję, program pracy z dziećmi, tematy prowadzonych zajęć.

3.Dokumentacja przebiegu zajęć może być udostępniona:

     1) przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny;

     2) rodzicom wychowanków na ich życzenie;

     3) pracownikom naukowym i studentom, za zgodą Dyrektora Szkoły – w zakresie  dotyczącym  prowadzonych badań na terenie oddziału przedszkolnego.

 

§ 131

1.Organizację pracy oddziałów przedszkola określa ramowy rozkład dnia. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel ustala dla oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb  i zainteresowań dzieci.

2.Oddziały przedszkolne pracują od godziny 8.15 do 13.15.

3.Podstawa programowa jest realizowana w godzinach od 8.15 do 13.15.

4. Zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu oraz innej formie wychowania przedszkolnego, w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;

4) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),

b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

 

 

§ 132

1.Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.

2.Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola : dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

3.Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

4.Nauczyciel powinien dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych,  wspierać ich rozwój.

5.Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności
z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danym oddziale      i uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

6.Nauczyciel wspiera rodziców wychowaniu i przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki
w klasie pierwszej.

7.Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną, w oparciu 
o zatwierdzone programy wychowania przedszkolnego realizując ich treści w planach miesięcznych i dostosowuj je do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka.

8.Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej z dziećmi.

9.Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje je w arkuszach obserwacji.

10. Nauczyciel ma obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
i szkoleniach w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, oraz w wewnętrznym mierzeniu jakości.

11.Oddziały przedszkola współpracują ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Objęcie dzieci zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi czy badaniami specjalistycznymi wymaga zgody rodziców.

12.Nauczyciel jest zobowiązany do ciągłego podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności, stałego dążenia do rozwoju osobowości.

13.Nauczyciel  przeprowadza w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

14.Nauczyciele oddziału przedszkolnego realizują zadania związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z Rozdziałem XI Statutu Szkoły.

15.Nauczyciel przygotowuje do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego pisemną informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki dla dzieci pięcioletnich i sześcioletnich.

 

 

§ 133

1.Nauczyciel ma prawo :

1)      wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;

2)      opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu wychowawczego;

3)      podnoszenia wiedzy i umiejętności;

4)      może korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego organizowanych przez uprawnione do tego instytucje zgodnie z własnymi potrzebami oraz potrzebami placówki.

 

§ 134

1.Oddział przedszkolny realizuje swoje zadania przy współudziale  rodziców z uwzględnieniem prawa rodziców do :

1)      znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;

2)      uzyskania rzetelnej informacji dotyczących własnego dziecka, jego zachowania 
i rozwoju;

3)      wyrażenia swojej opinii na temat pracy oddziału przedszkolnego;

4)      uczestniczenia w zebraniach i innych formach współpracy;

5)      konsultacji ze specjalistami.

2. Formy współpracy z rodzicami :

1)      zebrania ogólne (2 do 3 razy w roku);

2)      warsztaty i zajęcia otwarte (1 - 2 razy w roku);

3)      uroczystości przedszkolne i szkolne (według ustalonego harmonogramu);

4)      kontakty indywidualne w ustalonych przez nauczycieli i rodziców terminach;

3. Rodzice mają obowiązek :

1)      angażować się jako partnerzy w wychowaniu swoich dzieci;

2)      wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych;

3)      przestrzegać ustaleń w oddziale przedszkolnym;

4)      przestrzegać ustalonego rozkładu dnia;

5)      przyprowadzać do placówki wyłącznie dzieci zdrowe (pracownicy oddziału przedszkolnego nie mogą podawać dzieciom żadnych leków);

6)      informować o przyczynach nieobecności dziecka w oddziale, niezwłocznie zawiadomić o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych;

7)      zaopatrzyć dziecko w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.

 

§ 135

1.Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom właściwy przebieg procesu opiekuńczo-wychowawczego  i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy.

2.W oddziale przedszkolnym respektuje prawa dziecka zawarte w Konwencji Praw Dziecka.

3.Dziecko ma prawo do :

1)      akceptacji i poszanowania godności osobistej;

2)      wyboru form odpoczynku i zabaw;

3)      zdrowego żywienia;

4)      życzliwego i podmiotowego traktowania;

5)      otrzymania pomocy od dorosłych;

6)      otrzymywania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7)      aktywnego kształtowania własnej osobowości;

8)      zabawy i wyboru partnera zabawy;

9)      do indywidualnego tempa rozwoju;

10)  ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;

11)  zapewnienia pełnego bezpieczeństwa podczas zajęć.

 

§ 136

1.Obowiązki przedszkolaka :

1)      poszanowanie godności rówieśników i dorosłych;

2)      uczenie się i przestrzeganie reguł współżycia w grupie;

3)      wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę swoich możliwości;

4)      respektowanie poleceń dorosłych.

 

 

Rozdział XIII  

 

Świetlica szkolna 

 

§ 137

1.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje świetlica szkolna.

2.Świetlica jest placówką wychowania pozalekcyjnego.

3.Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

4.Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez dyrektora.

5.Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są  na podstawie podania rodziców kierowane do dyrektora szkoły (do pierwszego tygodnia września).

6.Świetlica jest organizowana w wypadku przydziału przez organ prowadzący szkołę środków finansowych na jej działalność.

7.Czas pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii reprezentacji rodziców w zależności od możliwości szkoły.

8.Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.

9.Do zadań świetlicy należy:

      1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;

      2) umożliwienie uczniom odrabianie pracy domowej;

3)      upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;

4)      przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym;

5)      rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów;

6)      wyrabianie u uczniów samodzielności;

7)      stwarzanie wśród uczestników nawyków do uczestnictwa w kulturze;

8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.

10.Realizacja zadań świetlicy prowadzona jest w formach:

1)      zajęć specjalistycznych,

2)      zajęc wg indywidualnych zainteresowań uczniów,

3)      zajęć utrwalających wiedzę,

4)      gier i zabaw rozwijających,

5)      zajęć sportowych.

11.Świetlica realizuje swoje zadania wg opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego i profilaktycznego planu pracy szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym i tygodniowego rozkładu zajęć.

12.Świetlica jest organizowana, gdy z uczniów potrzebujących stałej formy opieki można utworzyć nie mniej niż jedną grupę wychowawczą.

13.Do świetlicy przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie z klas I – VI, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.

14.Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dziecka.

15.Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje wyznaczony pracownik świetlicy w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem.

16.Uczeń zakwalifikowany do świetlicy, który bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do świetlicy przez okres jednego miesiąca zostaje skreślony z listy uczestników świetlicy.

17.Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.

18.Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor szkoły na dany rok szkolny w zależności od potrzeb środowiska i możliwości finansowych szkoły.

19.Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, liczących nie więcej niż 25 uczniów.

20.Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestników świetlicy.

21.Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców osobiście lub przez osoby upoważnione.

22.W przypadku złożenia przez rodziców oświadczenia określającego dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny powrót ucznia do domu.

23.Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu określającego koniec pracy świetlicy.

24.Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy. Regulamin świetlicy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

 

 

Rozdział XIV

 

 Ceremoniał szkoły

 

§ 137

1.Szkoła posiada symbole szkolne:

2.Sztandar szkoły:

1)      sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora szkoły nauczycieli,

2)      poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie,

3)      insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki,

4)      sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji.

2. Szkoła posiada logo z nazwą szkoły. Logo szkoły umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.

3. Szkoła posiada hymn szkoły.

 

ROZDZIAŁ XV

 

Postanowienia końcowe

 

§ 138

1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:

1)      Dyrektora Szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej;

2)       organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3)       rady rodziców;

4)       organu prowadzącego szkołę;

5)       oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 

2. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły.

 

§ 139

Dyrektor Szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych w statucie. 

 

 

 

 

Tekst ujednolicony  statutu szkoły uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.