Ogłoszenie o pracę

Opublikowano: Nov. 10, 2022

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy – SEKRETARZ SZKOŁY.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi

ogłasza nabór na wolne stanowisko SEKRETARZA SZKOŁY

 

Nabór dotyczy zatrudnienia: od 1 grudnia 2022 r.

 

1. Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy (1 etat).


2. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Ks. St. Konarskiego  w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś.

 

3. Warunki pracy i płacy:


Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021r., poz. 1690).

 

4. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

c) niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji

państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za

przestępstwo karno-skarbowe,

d) wykształcenie wyższe (najlepiej o profilu administracyjnym lub ekonomicznym) lub co najmniej średnie, mile widziany staż pracy na podobnym stanowisku,

e) wysoka kultura osobista i łatwość w codziennym komunikowaniu się z innymi,

f) umiejętność budowania relacji.

 

5. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość prawa oświatowego, przepisów ustawy: Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela,

b) biegła umiejętność obsługi: komputerowego oprogramowania biurowego ( w szczególności: Word, Excel, PowerPoint), poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów Internetu,

c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

d) umiejętność redagowania pism urzędowych,

e) znajomość programów SIO, Librus,

f) umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań,

g) znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

h) dyspozycyjność, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, kreatywność, perfekcyjna

organizacja pracy i umiejętność zarządzania czasem,

i) umiejętność pracy w warunkach okresowego spiętrzenia zadań,
j) samodzielność, ale i umiejętność pracy w zespole.

 

6. Przewidywany zakres obowiązków:

- sprawowanie pieczy nad mieniem szkoły znajdującym się w sekretariacie,

- obsługa urządzeń znajdujących się w sekretariacie,

- zapewnienie sprawnej, grzecznej i kulturalnej obsługi kancelaryjno – biurowej,

- przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych,

- kierowanie ruchem gości i interesantów, organizowanie spotkań z Dyrektorem Szkoły,

- prowadzenie spraw kancelaryjnych i doręczanie korespondencji służbowej nauczycielom,

- prowadzenie spraw osobowych uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi,

-  przyjmowanie, redagowanie pism, podań, dokumentów i innej korespondencji,

- udzielanie informacji w zakresie działalności szkoły,

- wydawanie legitymacji uczniowskich, zaświadczeń, wypisywanie duplikatów świadectw i

arkuszy ocen,

- sprawowanie nadzoru nad pieczęciami szkolnymi,

- prowadzenie dokumentacji z przebiegu rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi

- prowadzenie ewidencji i księgi uczniów,

- dbanie o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej,

- powadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,

- wydawanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania,

- prowadzenie, nadzorowanie spraw kadrowych pracowników szkoły, w tym prowadzenie, nadzór nad teczkami osobowymi pracowników szkoły,

- sporządzanie umów o pracę,

- sporządzanie i wydawanie świadectw pracy,

- przestrzeganie tajemnicy zawodowej związanej z prowadzeniem akt osobowych,

- opisywanie zwolnień lekarskich pracowników szkoły,

- sporządzanie wniosków w związku z naliczeniem lub przejściem pracownika na emeryturę,

- wykonanie zarządzeń i poleceń Dyrektora Szkoły w zakresie jej działalności,

- przestrzeganie procedur z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych,

- sprawdzanie, prowadzenie poczty elektronicznej szkoły,

- sporządzanie sprawozdań SIO, ZUS ,GUS, PEFRON,

- przygotowanie i opracowywanie danych do  systemu HERMES dla OKE,

- odpowiedzialność za prowadzenie archiwizacji dokumentów szkolnych,

- dokonywanie wpisu do książki obiektu budowlanego, dotyczącej budynku szkoły,

- prowadzenie ewidencji urlopów pracowników obsługi i pracowników pedagogicznych, przygotowanie projektu planu urlopów,

- prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, regulaminami, instrukcjami, procedurami, w tym przeprowadzanie szkoleń bhp wstępnych i stanowiskowych pracowników przyjmowanych do pracy,

- kierowanie pracowników na okresowe szkolenia bhp,

- kierowanie pracowników na badania okresowe, kontrolne, sanitarno – epidemiologiczne,

- ustalanie uprawnienia i zapotrzebowania pracowników w zaopatrzenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej,

- obsługa procedury związanej z wypadkami pracowników przy pracy i w drodze do pracy i z pracy, prowadzenie rejestru wypadków,

- analiza i ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,

- prowadzenie rejestru wypadków uczniów,

- sporządzanie inwentaryzacji majątku szkoły na polecenie Dyrektora Szkoły,

- prowadzenie archiwum szkolnego i jego dokumentacji.

 

7. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) CV z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,

c) kserokopie świadectw pracy (poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata),

d) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe (poświadczone

za zgodność z oryginałem przez kandydata),

e) oświadczenie o niekaralności,

f) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

g) dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje i umiejętności,

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych przez kandydata dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Podstawową im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś, w celu realizacji procesu rekrutacji, opatrzone własnoręcznych podpisem kandydata,

i) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (Załącznik Nr 1 – KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA PRACOWNIKÓW), potwierdzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów oraz tryb postępowania:

 - zgłoszenia rekrutacyjne wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły” w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka wieś, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: spwielkawies@wielka-wies.pl terminie do 21 listopada 2022 r.,

- list motywacyjny i CV oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata,

- osoby zakwalifikowane do dalszego postępowania zostaną telefonicznie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w uzgodnionym terminie; Dyrektor Szkoły zastrzega sobie możliwość zapraszania wybranych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną,

- dokumenty niewykorzystane w procesie rekrutacji będzie można odebrać w sekretariacie szkoły;

dokumenty nieodebrane po 30 dniach zostaną komisyjnie zniszczone,

- wyłoniony w drodze naboru kandydat przed zawarciem urnowy o pracę zobowiązany jest dostarczyć do wglądu oryginały złożonych dokumentów oraz zaświadczenie lekarskie.
Niedostarczenie ww. dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy.

Poniżej klauzula informacyjna:

Pobierz: medialibrary/2022/11/KLAUZULA_INFORMACYJNA_rekrutacja_pracownikow.pdf (plik pdf, rozmiar: 137.3 KB)

Wszystkie wpisy