Dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w roku szkolnym 2012/2013

Opublikowano: July 17, 2012

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 706) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników ogłasza się możliwość skorzystania z takiej pomocy za pośrednictwem szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

Pomoc finansowa na zakup podręczników skierowana jest do uczniów uczęszczających do klas I – IV w szkołach podstawowych, I szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2012/2013, oraz na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej.

Pomoc udzielona będzie uczniom z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w odniesieniu do uczniów:

-  klasy I szkoły podstawowej 504,- zł netto zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.)

- pozostałych klas 351,- zł netto zgodnie z art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego, nie słyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć:

180 zł - dla ucznia klasy I - III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy I – III szkoły podstawowej z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

210 zł – dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy IV - VI szkoły podstawowej z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; 

325 zł – dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizującego kształcenie w gimnazjum;

352 zł – dla ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, w klasach II-III liceum profilowanego, w technikum, w klasach II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego.                                                                             

Uzupełniony wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 wraz z załącznikami tj.:

dowodem zakupu podręczników – dowodem takim jest:   

w przypadku zakupów indywidualnych:                                                                  

faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) lub rachunek,

paragon, czy też oświadczenie o zakupie podręczników z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”,

w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów;

1) zaświadczeniem o wysokości dochodów netto członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;

2) w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;

3)w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;

4)w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców  zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
od 23 lipca 2012 r. do 10 września 2012 r.
Wnioski dostępne są u Dyrektora szkoły lub do pobrania.

 

 

 

Pobierz: medialibrary/2012/07/Rozporządzenie_w_sprawie_warunków_udzielania_pomocy_finansowej_uczniom_na_zakup_podręczników_2012.pdf (plik pdf, rozmiar: 134.5 KB)
Pobierz: medialibrary/2012/07/Wniosek_nr_2_-_2012.doc (plik doc, rozmiar: 51.0 KB)
Pobierz: medialibrary/2012/07/Wniosek_nr_3_-_2012.doc (plik doc, rozmiar: 59.0 KB)

Wszystkie wpisy