Konkurs fotograficzny

Opublikowano: Jan. 13, 2014

W odpowiedzi na prośbę uczniów umieszczamy na stronie regulamin konkursu fotograficznego, którego celem jest popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu oraz poznania najbliższej okolicy okiem obiektywu aparatu.

Organizatorkami konkursu, będącego częścią  projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie - moja mała Ojczyzna”, są panie: M. Zięcina oraz P. Piotrowska. Szczegółowe informacje zawarte są w niniejszym regulaminie. Serdecznie zachęcamy wszystkich do udziału!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAŁA OJCZYZNA W OBIEKTYWIE”  

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorkami konkursu są panie: M. Zięcina oraz P. Piotrowska, który jest częścią  projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie - moja mała Ojczyzna”.

2. Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi aktywnego spędzania wolnego czasu oraz poznania najbliższej okolicy okiem obiektywu aparatu.

3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu zamkniętego, oceniania zdjęć oraz nagród.

II. Zasady konkursu

1. Czas trwania konkursu: od 17 października 2013 r. do 18 marca 2014 r. 

2. Konkurs nie jest konkursem otwartym, co oznacza, że uczestnikiem konkursu mogą

    być uczniowie oraz rodzice naszej szkoły.

3. Zgłoszenie prac fotograficznych jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu   

   i akceptacją regulaminu, a w szczególności  pkt. 12. Ponadto zapewnia, że:

a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

b. nie narusza praw autorskich osób trzecich,

c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

4. Konkurs przeprowadzany jest w kategorii: fotografia przyrodniczo-historyczno-

    krajobrazowa.

5. Każdy uczestnik zgłasza 2 prace.

6. Format prac:

   a. odbitki kolorowe lub czarnobiałe,

   b. rozmiar 10 x 15 cm.

7. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić:

   a. imię i nazwisko autora oraz klasę,

   b. tytuł pracy.

8. Prace konkursowe należy składać bezpośrednio do biblioteki szkolnej.

9. Termin składania prac upływa 18 marca 2014 roku.

10. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie w budynku Szkoły Podstawowej

     w Wielkiej Wsi podczas obchodów Dnia Patrona oraz na stronie internetowej organizatora.

11. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo

      do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją    

      Szkoły Podstawowej z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.

 

III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

 

1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatorki.

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.

3. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

4. Nagrodą główną jest umieszczenie zdjęć na oficjalnej tronie szkoły oraz wydanie  

   w formie albumu.

5. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu.

6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

 

IV. Postanowienia końcowe

1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażenie zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

5. Regulamin jest do dostępny w siedzibie oraz na stronie internetowej organizatora.

 

 

Wszystkie wpisy